Evaluation of the personnel of the military organizational structure in the performance of their assigned tasks

  • Vyacheslav Kosevtsov The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi
  • Vadim Mashtalir General Staff of the Armed Forces of Ukraine
  • Grigory Tikhonov The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi
  • Aleksandr Bilyk The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi
Keywords: personnel, personnel management, personnel assessment, appraisal, military organizational structure

Abstract

The article is devoted to the study of the process of assessing the personnel of a military organizational structure in order to increase the capabilities of its personnel in performing the tasks facing it. The article discusses modern scientific trends in determining the personnel assessment system and issues of increasing its efficiency, the main problematic aspects of personnel assessment are formed. The directions for improving the assessment of personnel have been determined, their general characteristics and the ways of its further development have been carried out.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Pro Zbroini Syly Ukrainy [About Zbroyny Strength of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 06.12.1991 № 1934-XII (1991). Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12#Text [Accessed: 27.07.2021].

Balabanova, L. V. & Sardak, O. V. (2011). Upravlinnia personalom [“Personnel management”]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 468 s.

Daniuk V. M., Petiukh V. M. & Tsymbaliuk S. O. (2004) Menedzhment personalu [Personnel management]. Kyiv: KNEU, 398 s.

Dmytrenko, H. A., Sharapatova, E. A. & Maksymenko, T. M. (2002) Motyvatsiia y otsinka personala [Motivation and evaluation of staff]. Kyiv: MAUP, 248 s.

Ivanisov, O. V. & Dorovskyi, O. F. (2012) Udoskonalennia systemy otsinky personalu za rakhunok vykorystannia formalizovano-reitynhovoi systemy atestatsii pratsivnykiv na pidpryiemstvi [Improving the system of personnel evaluation through the use of formalized-rating system of certification of employees at the enterprise]. Komunalne hospodarstvo mist: Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. № 106, s. 372-378.

Krushelnytska, O. V. & Melnychuk, D. P. (2003) Upravlinnia personalom [Personnel management]. Kyiv: Kondor, 296 s.

Savchenko V. A. (2002) Upravlinnia rozvytkom personalu [Personnel development management]. Kyiv: KNEU 351 s.

Syrotenko A. M., Dumenko M. P., Tikhonov H. M. & Kirilkin Ye. I. (2017) Upravlinnia personalom u Zbroinykh Sylakh Ukrainy [Personnel management at the Zbroynykh Forces of Ukraine]. Kyiv; NUOU, 407 s.

Fedulova L. I., Sokyrnyk I. V., Stadnyk V. V., Yokhna M. A., Novykova O. S., Riasnykh Ye. H. (2004) Menedzhment orhanizatsii [Organizational management]. Kyiv; Lybid, 448 s.

Metodychni rekomendatsii z poriadku formuvannia i vykorystannia Rezervu kandydativ dlia prosuvannia po sluzhbi u Zbroinykh Sylakh Ukrainy, zatverdzheni dyrektorom Departamentu kadrovoi polityky Ministerstva oborony Ukrainy vid 19.03.2018 № 350 (2019). Available from: https://www.mil.gov.ua/content/other/mrk_rezerv_2019.pdf [Accessed: 02.07.2021].

Pro zatverdzhennia Instruktsii pro orhanizatsiiu vykonannia Polozhennia pro prokhodzhennia hromadianamy Ukrainy viiskovoi sluzhby u Zbroinykh Sylakh Ukrainy [About the statement of the Instruction on the organization of execution of the Situation on passing by citizens of Ukraine of military service in the Armed Forces of Ukraine]: nakaz Ministra oborony Ukrainy vid 10.04.2009 № 170 (2009). Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0438-09#Text [Accessed: 27.07.2021].


Abstract views: 198
PDF Downloads: 227
Published
2021-08-31
How to Cite
Kosevtsov , V., Mashtalir , V., Tikhonov , G., & Bilyk , A. (2021). Evaluation of the personnel of the military organizational structure in the performance of their assigned tasks. Social Development and Security, 11(4), 31-38. https://doi.org/10.33445/sds.2021.11.4.3
Section
Articles