THE MODERN UKRAINIAN SOCIETY: CHALLENGES AND ANSWERS

Keywords: military reform, challenge-stimulus-response, modernization, a new independent state, Ukrainian society, DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1469309

Abstract

The article analyzes the factors that negatively influence the modernization of Ukrainian society and, in particular, the reformation of its military sphere. Therefore, it is concluded that we need to clarify the content of a number of concepts concerning the status of Ukrainian society, the Russian-Ukrainian war, taking into account the experience of the new independent states. This will enable to form adequate and, if necessary, asymmetric answers to the internal and external challenges facing Ukraine at the present stage. The author proposes that the incentive for the formation of the responses are integrated concept of modernization of all spheres of Ukrainian society. The core of the reform should be the military sphere. It is precisely military reform that will allow a revival of a powerful defense-industrial complex. This, in turn, will contribute to the industrialization of our state. At the same time, as a result of military reform, a "new model of the army" should appear, new approaches to the Russian-Ukrainian war as a whole should emerge.

References

1. Михальченко М. Політична система в Україні: що ми модернізуємо? // Віче. 2011. №1. С. 27–30.
2. Перепелиця Г. М. Україна – Росія; війна в умовах співіснування. Київ : Видавничий дім “Стилос”, 2015. 880 с.
3. Михальченко Н. И. Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы? Київ : Институт социологии НАНУ, 2001. 440 с.
4. Фукуяма Ф. Фундаментальна проблема України. URL: https://nv.ua/ukr/opinion/fukyama/fundamentalna-problema-ukrajini-2480081.html. – Назва з екрана.
5. Гьосле В. Практична філософія в сучасному світі. Пер. з нім., примітки та післямова Анатолія Єрмоленка. Київ : Лібра, 2003. 248 с.
6. Голенков А. Империя СССР. Народная сверхдержава. Москва : Эксмо: Алгоритм, 2010. 256 с.
7. Рябов С. Г. Політологічна теорія держави. Київ: Тандем, 1996. 240 с.
8. Чорний В. С. Словник-довідник основних понять та категорій з філософсько-методологічних проблем військово-соціального управління. Київ : НАОУ, 2006. 112 с.
9. Симония Н. А. Эволюция восточных обществ. Синтез традиционного и современного. Москва : Наука, 1984. 356 с.
10. Ротшильд Дж. Східно-Центральна Європа між двома Світовими війнами / Пер. з англ. В.П. Канаша. Київ: Мегатайм, 2001. 496 с.
11. Манусевич О. Я. Нариси з історії Польщі. Київ : Радянська школа, 1954. 451 с. (Бібліотека вчителя).
12. Muguem F. Khan. The Story of the Pakistan Army. Karachi, 1963. 229 p.
13. Мирский Г. И. Роль армии в политической жизни стран “третьего мира”. Москва : Наука, 1989. 198 с.
14. Каспрук В. Хто є хто в Україні. Сучасний стан нашого суспільства в аналітичному розрізі // Час. 1997. 17 січня.
15. Фукуяма Ф. Нова епоха // День. 2008. 18 листопада.
16. Чорний В.С. Особливості розвитку суспільства, або Спроба отримати відповідь на запитання: “Що ми модернізуємо?” // Віче. 2011. № 13. С. 26–30.
17. Присяжнюк А. Виктор Суслов: “Украинские реформы – это пережитки сталинского менталитета” // Главред. 2011. 4 мая. URL : http://glavred.info/archive/2011/ 05/04/084750-0.html. – Назва з екрана.
18. Гессен С. Я. Окраинные государства Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва. Л.: Прибой, 1926 257 с.
19. Савченко В. А. Двенадцать войн за Украину / худож.-оформитель А. А. Ленчик. Харків : Фолио, 2006. 415 с.
20. Чорний В. С. Військова організація України : становлення та перспективи розвитку : монографія. Ніжин : ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2009. 368 с.
21. Леер Г. А. Публичные лекции о войне 1870 года между Францией и Германией до Седана включительно. Санкт-Петербург. 1875. 289 с.
22. Барг М. А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. Москва : Мысль, 1991. 397, [2] с. [16] л. ил.
23. Мак’явеллі Н. Флорентійські хроніки; Державець. Харків : Фоліо, 2007. 511 с.
24. Липинський В. Листи до братів-хліборобів // Історія філософії України. Хрестоматія : навч. посібник / упорядн. М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин, А. К. Бичко та ін. Київ : Либідь, 1993. С. 456–465.
25. Чорна І. В. Дигіталізація як одна з тенденцій розвитку медіа галузі. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.– № 1. 2014. С. 76–81.
Published
2018-10-23
Section
Articles