Analysis of factors of external and internal influence on the efficiency of the functioning of the internal control system

  • Kostyantyn Kustrich Main Inspection of the Ministry of Defense of Ukraine
  • Anatolii Loishyn The National Defense University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi https://orcid.org/0000-0003-2769-9336
Keywords: effectiveness of control, internal control, influence factors, risk management

Abstract

The article is of interest to internal control specialists who carry out their activities, both within the system of the Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine, as well as in other bodies of state power, institutions and organizations of any form of ownership. Also, the results of the study will be useful to the audit team as a service that is directly involved in the process of assessing the effectiveness of the functioning of the internal control system. In the article, through review of normative legal documents, an analysis of the formation and functioning of the internal control system, both in the Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine, as well as in the state as a whole, was conducted. The place and role of internal control in the general system of state internal financial control, in addition to the internal audit and the harmonization unit within the Ministry of Finance of Ukraine, have been established. The role of the main international standards of state internal control in the development of state internal financial control in Ukraine is determined. It is formulated that the system of internal control in the process of its functioning, like any other system, is exposed both by external and internal factors. The list of existing factors influencing the functioning of the internal control system through analysis in three directions is determined: analysis of the guidelines and the main international standards governing the functioning of the internal control system, the analysis of scientific articles, scientific works in the relevant field, interviewing with specialists of internal control of the Ministry of Defense of Ukraine. The above made it possible to distinguish external and internal factors in the context of the problems of this article. Internal and external factors have been investigated in the context of managed and unmanaged factors. The results of this research are the starting point for solving the scientific task of substantiating the scientific and methodical apparatus for assessing the effectiveness of the functioning of the internal control system in the system of the Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Kostyantyn Kustrich, Main Inspection of the Ministry of Defense of Ukraine

Chief inspector of organization of internal control

Anatolii Loishyn, The National Defense University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi

Post-graduate student

References

Pro Stratehichnyy oboronnyy byuletenʹ Ukrayiny [About the Strategic Defense Bulletin of Ukraine]: Rishennya Rady natsionalʹnoyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 20 travnya 2016 roku ,zatverdzhenoho Ukazom prezydenta Ukrayiny №240/2016. Available from: http://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137. (data zvernennya 15.03.2019).

Association of Insurance & Risk Managers (AIRMIC). Available from: https://www.airmic.com. (data zvernennya 15.03.2019).

American Risk & Insurance Association (ARIA). Available from: http://www.aria.org/whatisaria.htm. (data zvernennya 15.03.2019).

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Available from: https://www.coso.org/Pages/default.aspx. (data zvernennya 15.03.2019).

Federation of European Risk Management Associations. Available from: https://www.ferma.eu/about/about-ferma. (data zvernennya 15.03.2019).

Global Association of Risk Professionals. Available from: http://www.garp.org/#!/about. (data zvernennya 15.03.2019).

International Federation of Risk and Insurance Management Associations. Available from: http://www.ifrima.org/. (data zvernennya 15.03.2019).

International Organization for Standardization. Available from: https://www.iso.org/home.html. (data zvernennya 15.03.2019).

Institute of Risk Management. Available from: https://www.theirm.org/about/our-story.aspx. (data zvernennya 15.03.2019).

Risk Management Institution of Australia. Available from: https://www.rmia.org.au/about/who-we-are/. (data zvernennya 15.03.2019).

Professional Risk Managerʺs International Association (PRMIA). Available from: https://prmia.org. (data zvernennya 15.03.2019).

Public Risk Management Association. Available from: http://www.primacentral.org. (data zvernennya 15.03.2019).

Byudzhetnyy kodeks Ukrayiny. Zakon Ukrayiny vid 08.07.2010 r. № 2456-VI. Available from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. (data zvernennya 15.03.2019).

Pro zatverdzhennya Osnovnykh zasad zdiysnennya vnutrishnʹoho kontrolyu rozporyadnykamy byudzhetnykh koshtiv ta vnesennya zmin do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 28 veresnya 2011 r. № 1001[On Approval of the Basic Principles for the Implementation of Internal Control by Budget Administrators and Amendment of the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 28, 2011 No. 1001]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 12 hrudnya 2018 r. № 1062. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1062-2018-p. (data zvernennya 18.03.2019).

Pro zatverdzhennya Metodychnykh rekomendatsiy z orhanizatsiyi vnutrishnʹoho kontrolyu rozporyadnykamy byudzhetnykh koshtiv u svoyikh zakladakh ta u pidvidomchykh byudzhetnykh ustanovakh [On Approval of Methodological Recommendations on the Organization of Internal Control by Budget Administrators at their Institutions and Subsidiary Bodies]: nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 14.02.2012 № 995. Available from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/ link1/MF14081.html (data zvernennya 20.03.2019).

Shchodo orhanizatsiyi ta zdiysnennya vnutrishnʹoho kontrolyu ta vnutrishnʹoho audytu [Concerning the organization and implementation of internal control and internal audit]: rozʺyasnennya Ministerstva finansiv Ukrayiny vid № 33020-07-2/33930 vid 19.12.2018. Available from: https://www.minfin.gov.ua/news/view/roziasnennia-z-pytan-dvfk?category=aspekti-roboti&subcategory=roziasnennia-z-pytan-dvfk/ (data zvernennya 20.03.2019).

http://dkrs.kmu.gov.ua Retrieved April 3, 2019, from http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/ doccatalog/document?id=134084

http://members.magnet.at Retrieved April 3, 2019, from http://members.magnet.at/intosai/Level3/Guidelines/3_InternalContrStand/3_GuICS_PubSec_e.pdf

http://www.eciia.org Retrieved April 3, 2019, from http://www.eciia.org/downloads/archive_05/2005_02_ECIIA_PosPap_Intl_Auditing_in_Europe.pdf

Pro zatverdzhennya poryadku orhanizatsiyi v systemi Ministerstva oborony Ukrayiny vnutrishnʹoho kontrolyu ta upravlinnya ryzykamy [On Approval of the Procedure for Organization in the System of the Ministry of Defense of Ukraine for Internal Control and Risk Management]: nakaz Ministerstva oborony Ukrayiny vid 04 kvitnya 2019 roku № 145. Available from: http://www.mil.gov.ua/diyalnist/vnutrishnij-kontrol.html (data zvernennya 15.04.2019).

Tymchasovyy poryadok orhanizatsiyi vnutrishnʹoho kontrolyu ta upravlinnya ryzykamy u Ministerstvi oborony Ukrayiny i Zbroynykh Sylakh Ukrayiny [Temporary arrangement of internal control and risk management in the Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine]: Ministerstvo oborony Ukrayiny. Available from: http://www.mil.gov.ua/diyalnist/vnutrishnij-kontrol.html. (data zvernennya 15.04.2019).

Pro zatverdzhennya Instruktsiyi z orhanizatsiyi vnutrishnʹoho kontrolyu u Zbroynykh Sylakh Ukrayiny [On approval of the Instruction on the organization of internal control in the Armed Forces of Ukraine]: nakaz nachalʹnyka Heneralʹnoho Shtabu Zbroynykh Syl Ukrayiny vid 29.08.2016 № 340. Available from: http://www.mil.gov.ua/content/pdf/vnytr_control/nakaz_340.pdf (data zvernennya 15.04.2019).

Standarty vnutrishnʹoho kontrolyu v Ministerstvi oborony ta Zbroynykh Sylakh Ukrayiny [Standards of Internal Control in the Ministry of Defense and Armed Forces of Ukraine]: zatverdzheni Ministrom oborony Ukrayiny vid 04.07.2016. Available from: http://www.mil.gov.ua/content/pdf/vnytr_control/Internal%20Control%20Standards_ukr.pdf. (data zvernennya 15.04.2019).

Slovnyk ukrayinsʹkoyi movy [Dictionary of the Ukrainian language]: v 11 tomakh. – Tom 10, 1979. s. 553.

Slovnyk ukrayinsʹkoyi movy [Dictionary of the Ukrainian language]: v 11 tomakh. – Tom 11, 1980. s. 326.

Kizlo M.V.. Osnovni faktory vplyvu na systemu kontrolyu diyalʹnosti promyslovykh pidpryyemstv [The main factors influencing the control system of industrial enterprises]. Suchasni problemy ekonomiky i menedzhmentu : tezy dopovidey mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, Lʹviv, 10–12 lystopada 2011 roku, prysvyachenoyi 45-richchyu Instytutu ekonomiky i menedzhmentu ta 20-richchyu Instytutu pislyadyplomnoyi osvity Natsionalʹnoho universytetu "Lʹvivsʹka politekhnika" / Natsionalʹnyy universytet "Lʹvivsʹka politekhnika", Instytut ekonomiky i menedzhmentu, Instytut pislyadyplomnoyi osvity. Lʹviv : V

Korolʹ V. V. (2013). Pidkhody shchodo otsinky efektyvnosti vnutrishnʹohospodarsʹkoho kontrolyu v upravlinni vyrobnytstvom ta realizatsiyeyu tsukrovykh buryakiv [Approaches to assessing the effectiveness of internal control in the production and sale management of sugar beets]. Efektyvna ekonomika, 9. Available from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2335. (data zvernennya 15.04.2019).

Bolkunova YU.N. (2012). Vlyyanye kontrolʹnoy sredy na éffektyvnostʹ vnutrenneho kontrolya [Influence of the control environment on the effectiveness of internal control]. Teoryya y praktyka servysa: ékonomyka, sotsyalʹnaya sfera, tekhnolohyy. Bukhhalterskyy uchet, nalohy y nalohooblozhenye. 174-180. Available from: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-kontrolnoy-sredy-na-effektivnost-vnutrennego-kontrolya. (data zvernennya 15.04.2019).

Tarasova T.M. (2013). Otsenka systemy vnutrenneho kontrolya transportnoho predpryyatyya [Estimation of the system of internal control of the transport enterprise]. Kontsept. Spetsvypusk № 04. Available from: http://e-koncept.ru/2013/13536.htm. (data zvernennya 15.04.2019).

Loyshyn A.A. (2018). Strukturovanyy opys pidsystemy upravlinnya finansovymy ryzykamy viysʹkovoyi chastyny za dopomohoyu SWOT-analizu [Structured description of the subsystem of management of financial risks of a military unit by means of SWOT-analysis]. Internauka, seriya: Ekonomichni nauky, 3 (11), http://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-3-3606, S. 13.

Kamensʹka T. O. (2015). Vnutrishniy kontrolʹ i audyt v upravlinni [Internal control and audit in management]: prakt. posib. / T. O. Kamensʹka, O. YU. Redʹko ; Nauk. shk. audytu, Nats. Tsentr Obliku ta Audytu. Kyiv: DP «Inform.-analit. ahent·stvo», 2015. 375 s. (Nauka – praktytsi).

Kuzʹmin O. YE. Teoretychni ta prykladni zasady menedzhmentu [Theoretical and applied principles of management]: Navchalʹnyy posibnyk / O. YE. Kuzʹmin, O. H. Melʹnyk. – 2-e vyd. dop. i pererob. – Lʹviv: Natsionalʹnyy universytet «Lʹvivsʹka politekhnika» (Informatsiyno-vydavnychyy tsentr «INTELEKT+» Instytutu pislyadyplomnoyi osvity), «Intelekt-Zakhid», 2003. 352 s.

Anthony R. N. Management control systems / Robert N. Anthony, Vijay Govindarajan. – 11th ed. – NY.: McGraw-Hill/Irwin, 2004. 851 p.

Petrenko N.I., Butynetsʹ T.A. (2011). Seredovyshche kontrolyu: ponyattya, pryroda, sotsialʹna tsinnistʹ[Environment control: the concept, nature, social value]. Problemy teoriyi ta metodolohiyi bukhhaltersʹkoho obliku, kontrolyu i analizu, 2(20). https://doi.org/10.26642/pbo-2011-2(20)-371–384

Podolyanchuk O.A, Slobodyanyuk A.V. (2012). Sutnistʹ vnutrishnʹoho kontrolyu ta problemy yoho vprovadzhennya u silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstvakh [The essence of internal control and problems of its implementation in agricultural enterprises]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ VNAU. Seriya: Ekonomichni nauky, 1 (56) Tom 4, 143–148.

Mizhnarodni standarty kontrolyu yakosti, audytu, ohlyadu, inshoho nadannya vpevnenosti ta suputnikh posluh [International standards for quality control, audit, review, other assurance and related services]. Vydannya 2015 roku. Chastyna 1. Available from: http://apu.com.ua/msa

https://www.minfin.gov.ua Retrieved April 3, 2019, from https://www.minfin.gov.ua/news/view/metodychni-posibnyky-shchodo-dfvk?category=organi-v-kompetencii-mfu&subcategory=State+internal+financial+control.


Abstract views: 990
PDF Downloads: 507
Published
2019-04-30
How to Cite
Kustrich, K., & Loishyn, A. (2019). Analysis of factors of external and internal influence on the efficiency of the functioning of the internal control system. Social Development and Security, 9(2), 37-56. https://doi.org/10.33445/sds.2019.9.2.4
Section
Articles