Property rights and the level of society development as factors influencing the functioning of state financial control

Keywords: ownership, factors, financial control

Abstract

Purpose: the purpose of the article is the historical and legal analysis of the problem of the functioning of financial control, the identification of contradictions and imperfections in the subject area.

Method: in order to realize the purpose of the research, its decomposition was carried out and the content of publicly available dissertations and publications was analyzed; contradictions in the theory are identified; certain imperfections in practice have been established.

Findings: will be used during the development of the current concept of control over the use (development) of resources in the Defense Forces of Ukraine during the legal regime of martial law.

The theoretical value of the research lies in the establishment of methodical and methodological contradictions and imperfections in the subject area.

Papertype: theoretical.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Poniattia, sutnist ta vydy derzhavnoho kontroliu [Concept, essence and types of state control] Available from : https://studies.in.ua/admin-pravo-shpora/2913-ponyattya-sutnst-ta-vidi-derzhavnogo-kontrolyu.html. [in Ukrainian].

Hobbs T. Leviafan [Leviafan]. per. z an hl. Kyiv. Dukh i Litera, 2000. 606 s.

Lok Dzhon. Dva traktaty pro pravlinnia [Two treatises on government]. / per. z anhl. Pavlo Sodomora. Kyiv: Nash Format, 2020. 312 s.

Pro suspilnu uhodu, abo Pryntsypy politychnoho prava [About the social contract, or Principles of political law] / per. z fr. ta kom. O. Khoma. Kyiv. Port-Royal, 2001. 349 s.

Pro derzhavnyi finansovyi kontrol. proekt Zakonu Ukrainy [About state financial control. draft Law of Ukraine]. vid 08.02.2008 № 2020. Available from : https://ips.ligazakon.net/document/JF1K400A

Solyiev D.Zh. Kontseptsyia fynansovoho kontrolia v uslovyiakh modernyzatsyy эkonomyky y eho rol. [The concept of financial control in the conditions of modernization of the economy and its role]. Central Asian Journal of Theoretical And Applied Sciences. 2022. № 3(6). S. 54-62.

What are Financial Controls? Available from : http://surl.li/quztk.

Redchenko K.I. Kontseptualni osnovy rozvytku kontroliu na stratehichnomu rivni upravlinnia pidpryiemstvom. [Conceptual foundations of the development of control at the strategic level of enterprise management]. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats. Vypusk 3(21). S. 324-333.

Kryminalnyi kodeks URSR: Zakon URSR [Criminal Code of the Ukrainian SSR: Law of the Ukrainian SSR] vid 28.12.1960. №.2000-05. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 1961, №2, st. 14 Available from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2000-05#Text

Rohynskyi M.H. Poslanye Yohanna Taube y Alerta Kruze. [Message from Johann Taube and Elert Kruse]. Russkyi ystorycheskyi zhurnal. Knyha 8. 1922. S. 41–45

Zbahnuty rosiiu. Svidchennia ochevydtsiv: vid Herodota do Kostiunina. [Understand Russia. Eyewitness testimony: from Herodotus to Kostyunin]. / uporiad. O. Palii. A-BA-BA-HA-LA-MA-HA.2022. 400 c.

Fletcher, Giles Of the Russe common wealth. Or, Maner of gouernement of the Russe emperour, (commonly called the Emperour of Moskouia) with the manners, and fashions of the people of that countrey. London, 1591 232 p.

Petrushevskyi D.M. Velykaia Khartyia Volnostei y konstytutsyonnaia borba v anhlyiskom obshchestve vo vtoroi polovyne XIII veka. [Magna Carta and the constitutional struggle in English society in the second half of the 13th century]. Yzd. 2-e, Moskva: Yzdanye M. y S. Sabashnykovыkh. 1918. 176 s.

Introduction & History of the Bill of Rights. University of Missouri-Kansas City Law School. Available from : https://clck.ru/38ygGt

Becker Carl L. The Declaration of Independence: A Study in the History of Political Ideas. New York City: Harcourt, Brace, 1922. 299 p.

Petrechenko S. A. Pytannia pravovoho rehuliuvannia prava vlasnosti za zakonodavstvom, yake diialo na ukrainskykh zemliakh na pochatku khikh st., yaki vkhodyly do skladu rosiiskoi imperii. [The issue of legal regulation of property rights according to the legislation that was in force on the Ukrainian lands at the beginning of the 19th century, which were part of the Russian Empire]. Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii № 1. 2021 S.13-15.

Pravo na ukrainskykh zemliakh u skladi Rosiiskoi imperii [Law on Ukrainian lands within the Russian Empire]. Available from : https://vo.uu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=282078

Ivanov V.M. Istoriia derzhavy i prava Ukrainy : pidruch. [History of the state and law of Ukraine: sub-book]. Kyiv: KUP NANU, 2013. 892s. Available from : https://textbook.com.ua/istoriya/1475042857/s-6?page=5

Myronenko O. M., I. B. Usenko I. B. Konstytutsiia SRSR 1977. [Constitution of the USSR 1977in 10 volumes]. Entsyklopediia istorii Ukrainy : u 10 t. / redkol.: V. A. Smolii ta in. Kyiv: Naukova dumka, 2009. T. 5 : Kon-Kiu. 560 s.

Viyna yak instrument heopolityky rosiyi (moskoviyi, rosiysʹkoyi imperiyi, SRSR, rosiysʹkoyi federatsiyi). Materialy lektsiyi na kursi profesiynoyi viysʹkovoyi osvity (L-4) Natsionalʹnoho universytetu oboronyy Ukrayiny [War as an instrument of geopolitics of Russia (Moscow, the Russian Empire, the USSR, the Russian Federation). Lecture materials on the course of professional military education (L-4) of the National Defense University of Ukraine]. 2024

Osnovy ekonomichnoi teorii: Pidruchnyk [Fundamentals of economic theory: Textbook]. / za zah. red. L. S. Shevchenko. Kharkiv: Pravo, 2008. 448 s.

Voskresenskyi Yu. V. Poniatye formy pravlenyia y kryteryy yeyo razlychyia. [The concept of the form of government and the criteria for its difference]. Derzhava i pravo : Yuryd. i polit. nauky : zb. nauk. pr. Kyiv,2002. Vyp. 15. S. 178-185.

Konstytutsiia Polskoi Respubliky. [Constitution of the Republic of Poland]. Kyiv: Moskalenko O.M., 2018. 82 s.

Varnalii Z., Kovalenko K. Implementatsiia dosvidu krain postradianskoho prostoru u systemu zovnishnoho derzhavnoho finansovoho kontroliu Ukrainy. [Implementation of the experience of post-Soviet countries in the system of external state financial control of Ukraine] Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka ekonomika. 2(167)/2015 S.6-11.

Respublika. [Republic. ] Vikipediia. Available from : https://clck.ru/38ygPF

20.11.1917 – proholoshena Ukrainska Narodna Respublika (UNR) [11.20.1917 – the Ukrainian People's Republic (UPR) was proclaimed]. Holosiivska raionna v misti Kyievi derzhavna administratsiia ofitsiinyi internet-portal. Available from : https://golos.kyivcity.gov.ua/news/8144.html

Skoropadskyi P. P. Spohady : kinets 1917 – hruden 1918 [Memories: the end of 1917 - December 1918] / uporiad. I. Hyrych. Kyiv: Nash format, 2016. 480 s.

Pravo vlasnosti. [Ownership]. Ukrainska Helsinska spilka z prav liudyny Available from : https://www.helsinki.org.ua/articles/x-pravo-vlasnosti/.


Abstract views: 22
PDF Downloads: 14
Published
2024-02-29
How to Cite
Loishyn, A., & Karelin, V. (2024). Property rights and the level of society development as factors influencing the functioning of state financial control. Social Development and Security, 14(1), 175-192. https://doi.org/10.33445/sds.2024.14.1.15
Section
Social Sciences