Higher military education as a determinant for developing leadership qualities of future military specialists

Keywords: military education, leadership, leadership qualities, future military specialist, mentoring, cadet, pedagogical conditions

Abstract

Purpose: to give theoretical substantiation of the pedagogical conditions and model for developing leadership qualities of future military specialists within the system of higher military education.

Method: system analysis, systematization, classification and generalization of scientific and methodological literature.

Findings: within the study, we defined the organizational and pedagogical conditions for developing leadership qualities of future military specialists in the system of higher military education; on their basis, we built a model for developing military university cadets' leadership qualities; within the structure of the model, we focused on leadership components that require a balanced and interconnected development in the training process; highlighted the system-forming factors of the development of leadership qualities of military specialists.

Future research: study the possibilities of enhancing the cadets' leadership qualities in the course of the extracurricular activities.

Paper type: theoretical.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Yahupov V. (2023). Terminolohichni problemy vyznachennya innovatsiynykh pedahohichnykh tekhnolohiy: metodolohichnyy aspekt [Terminological problems of defining innovative pedagogical technologies: methodological aspect]. Viysʹkova osvita Military Education, 1 (47), 343-356 [in Ukrainian].

Zelʹnytsʹkyy, A., Zabolotnyy, O., Kolisnyk, O. (2023). Pedahohichni tekhnolohiyi v systemi harantuvannya yakosti vyshchoyi viysʹkovoyi osvity [Pedagogical technologies in the system of ensuring the quality of higher military education] Viysʹkova osvita  Military Education, 1 (47), 69-91 [in Ukrainian].

Huzyk, N.M., Petruchenko, O.S., Pinchuk, I.V., Tereshchuk, O.V. (2019). Zastosuvannya novitnikh metodyk vykladannya dlya pidvyshchennya yakosti osvity kursantiv [Application of the latest teaching methods to improve the quality of cadet education]. Naukovi zapysky CUDPU imeni V Vynnychenka. Seriya “Pedahohichni nauky”  Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University “Academic Сommentaries. Series: Pedagogical Sciences“, 183, 76–79 [in Ukrainian].

Kachan M.V. (2020). Pedahohichnyy zysk vykorystannya kompʺyuternykh tekhnolohiy navchannya pid chas zahalʹnoviysʹkovoyi pidhotovky kursantiv vyshchykh viysʹkovykh zakladiv osvity [Pedagogical benefit of using computer learning technologies during combined military training of cadets of higher military educational institutions]. Informatsiyno-komunikatsiyni tekhnolohiyi v osviti  Information and communication technologies in education, 29(1), 185-188 [in Ukrainian].

Vitchenko, A., Osodlo, V. (2023). Lidersʹka pidhotovka ofitsera u vyshchiy viysʹkoviy shkoli: vid nasliduvannya do innovatsiynoho poshuku [Leadership training of an officer in a higher military school: from imitation to innovative search]. Viysʹkova osvita  Military Education, 1(47), 35-49 [in Ukrainian].

Karpenko V. (2022). Implementatsiya teoretychnoyi modeli rozvytku lidersʹkoyi kompetentnosti ofitseriv desantno shturmovykh viysʹk: rezulʹtaty pedahohichnoho eksperymentu [mplementation of the theoretical model of development of leadership competence of airborne assault troops officers: results of a pedagogical experiment]. Viysʹkova osvita  Military Education, 2 (46), 105-113 [in Ukrainian].

Khan, Z.A., Nawaz, A., Khan, I.U. (2016). Leadership theories and styles: A literature review. Journal of Resources Development and Management, 16:1-7. Retrieved from : https://iiste.org/Journals/index.php/JRDM/article/view/28481/29226

Antonakis, J., Day, D. (Eds). (2017). The Nature of Leadership. SAGE Publications, Inc.  584 p.

Kottler, J., Englar-Carson, M. (2019). Learning Group Leadership: An Experiential Approach. Cognella Academic Publishing.  524 p.

Haslam, S.A., Reicher, S., Platow, M.J. (2020). The New Psychology of Leadership: Identity, Influence and Power. Routledge. 266 p.

Amoretti, G.F. (2022). Leader and Leadership from a psychological perspective. Geopolitical Social Security and Freedom Journal, 5(1):99-106. Retrieved from : https://journals.scholarsportal.info/pdf/25873326/v05i0001/99_lalfapp.xml_en

Didenko, O., Kostyuchenko, M. (2022). Lidersʹka kompetentnistʹ yak predmet naukovykh doslidzhenʹ [Leadership competence as a subject of scientific research]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Natsionalʹnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya: pedahohichni nauky  Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Service of Ukraine. Series: Pedagogical Sciences, 29 (2), 208 – 221 [in Ukrainian].

Karmanenko V. V. (2018). Osoblyvosti formuvannya lidersʹkykh yakostey u studentiv ekonomichnykh universytetiv [Peculiarities of the formation of leadership qualities in students of economic universities]. Naukovyy visnyk Natsionalʹnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny  Scientific Bulletin of the National University of Bioresources and Nature Conservation of Ukraine, 279, 219–226 [in Ukrainian].

Shepherd, Q., Williamson, S. (2022). The Secret to Transformational Leadership. Compassionate Leadership LLC. 218 p.

Didenko O., Shumovetsʹka S. (2021). Akmeolohichni zasady profesiynoho zrostannya ta liderstva maybutnikh ofitseriv [Acmeological principles of professional growth and leadership of future officers]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Natsionalʹnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny imeni Bohdana Khmelʹnytsʹkoho  Collection of scientific works of the Bohdan Khmelnytskyi National Academy of the State Border Service of Ukraine, 3 (26, 41-53 [in Ukrainian].

Carducci, R., Harper, J., Kezar, A. (2024). Higher Education Leadership: Challenging Tradition and Forging Possibilities. Johns Hopkins University Press.  408 p.

Lynʹov K. О. (2016). Liderstvo u konteksti evolyutsiyi pidkhodiv do osmyslennya fenomenu v osviti [Leadership in the context of the evolution of approaches to understanding the phenomenon in education]. Science Rise. Pedagogical Education, 8, 29–34. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texcped_2016_8(4)_6 [in Ukrainian].

Matthew, J.G. (2016). Leadership and management in police organisations. SAGE publications, Inc.  448p.

Tyurina V. O. (2020). Lidersʹka kompetentnistʹ i vyznachennya rivnya yiyi sformovanosti u kursantiv yak maybutnikh ofitseriv politsiyi [Leadership competence and determining the level of its development among cadets as future police officers]. Innovatsiyna pedahohika  Innovative pedagogy, 20(3), 90–92 [in Ukrainian].

Smirnov S.V. (2017). Osoblyvosti orhanizatsiyi viysʹkovoho mentorynhu z deyakymy rekomendatsiyamy dlya viysʹkovoho kerivnytstva [Peculiarities of the organization of military mentoring with some recommendations for military leadership]. Molodyy vchenyy  Young Scientist, 11 (51), 426-430 [in Ukrainian].

Cornwell, M., Greenidge, D. (2020). Sixteen-Factor Model of Personality, The. In: Zeigler-Hill, V., Shackelford, T.K. (eds) Encyclopedia of Personality and Individual Differences. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24612-3_1266

Kofan I.M., Nudelʹ V.O. (2016). Osoblyvosti proyavu lidersʹkykh yakostey u mizhosobystisnykh stosunkakh v yunatsʹkomu vitsi [Features of the manifestation of leadership qualities in interpersonal relationships in adolescence]. Visnyk dnipropetrovsʹkoho universytetu imeni Alʹfreda Nobelya. Seriya “Pedahohika i psykholohiya”  Bulletin of the Alfred Nobel Dnipropetrovsk University. Series “Pedagogy and Psychology”, 2 (12), 76-82 [in Ukrainian].

Steadman, A. (2018). The Military Leader: Fundamental Insight for Developing Leaders. WestBow Press.  250 p.

Kachan M.V. (2020). Pedahohichnyy zysk vykorystannya kompʺyuternykh tekhnolohiy navchannya pid chas zahalʹnoviysʹkovoyi pidhotovky kursantiv vyshchykh viysʹkovykh zakladiv osvity [Pedagogical benefits of using computer training technologies during combined arms training of cadets of higher military educational institutions]. Informatsiyno-komunikatsiyni tekhnolohiyi v osviti  Information and communication technologies in education, 29, 185-188 [in Ukrainian].

Kos M. (2018). Pedahohichni umovy vykorystannya imitatsiynoho modelyuvannya taktychnoho rivnya u protsesi profesiynoyi pidhotovky maybutnikh ofitseri [Pedagogical conditions for the use of tactical level simulation modelling in the process of professional training of future officers]. Professional Pedagogics. 2018. №16, S.136-141 [in Ukrainian].

Aleksyeyenko-Lemovsʹka L. (2023). Formuvannya lidersʹkykh yakostey u studentiv humanitarnykh spetsialʹnostey v zakladi vyshchoyi osvity [Formation of leadership qualities among students of humanities in higher education institutions]. Visnyk NAU. Seriya: Pedahohika. Psykholohiya  Bulletin NAU. Series: Pedagogy. Psychology, 1(22), 17-25. Retrieved from : https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/view/17600 [in Ukrainian].


Abstract views: 57
PDF Downloads: 60
Published
2024-02-29
How to Cite
Berezhny, A., Petrova, L., & Savchenko, O. (2024). Higher military education as a determinant for developing leadership qualities of future military specialists. Social Development and Security, 14(1), 150-162. https://doi.org/10.33445/sds.2024.14.1.13
Section
Social Sciences