Simulation modeling of logistics processes provision based on the transport task

Keywords: transport logistics, simulation modeling, models, transport task

Abstract

Purpose: the purpose of the article is to study the existing models of providing transport services and justify the feasibility of their application to solve the tasks of transport logistics in the military sphere.

Method: the main method of research is the optimality method of applying the transport problem model for simulation modeling of logistics processes.

Findings: the main theoretical aspects of the implementation of the optimality of the application of the model of the transport problem are formed in the work for the simulation modeling of logistics processes from the organization of movement, transportation (transportation) of material and technical means of the corresponding classes of supply by the units of the Logistics Forces from warehouses (supply centers) according to the defined logistics levels between consumers of the corresponding groups.

Theoretical implications: the main results of the research on the topic of the article are: improvement of existing models of providing transport services by means of the optimality method of applying the model of the transport problem to carry out simulation modeling of logistics processes for the transportation of material and technical means by the units of the Logistics Forces.

Paper type: theoretical.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Rolin, I., Kupriyenko, D., Marushchenko, V. (2022). Kontseptualʼnyy pidkhid do planuvannya ta vedennya sukhoputnykh operatsiy za standartamy NATO [A conceptual approach to planning and conducting ground operations according to NATO standards]. Zbirnyk naukovykh pratsʼ Natsionalʼnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya : viysʼkovi ta tekhnichni nauky. Khmelʼnytsʼkyy. NADPSU. 1–2 (87), p. 142‒168. (In Ukr.). https://doi.org/10.32453/3.v87i1-2.1087

Kazariezov, A. Y. Hal, A. F., Barabanova, Y. Y. (2018).Optymizatsiini modeli transportnoi lohistyky [Optimization models of transport logistics]: pidruchnyk. Mykolaiv : NUK. (In Ukr.).

Olkhova, M. V., Roslavtsev, D. M. (2021) Otsiniuvannia zakhodiv miskoi lohistyky: modeliuvannia potoku vantazhnykh transportnykh zasobiv [Evaluation of urban logistics measures: modeling the flow of freight vehicles] Kharkiv : KhNUMH im. O. M. Beketova. (In Ukr.).

Dolia, V. K., Davidich, Y. O., Lobashov, O. O. (2016). Zastosuvannia modelei i metodiv erhonomiky i lohistyky v transportnykh systemakh [Application of models and methods of ergonomics and logistics in transport systems]: monohrafiia. Kharkiv : Vydavnytstvo «Lider». (In Ukr.).

Aulin, V. V., Hrynkiv, A. V., Lysenko, S. V., Holovatyi, A. O., Holub, D. V.(2021). Teoretychni i metodolohichni osnovy lohistyky transportnykh i vyrobnychykh system [Theoretical and methodological foundations of the logistics of transport and production systems]: monohrafiia pid zah. red. d.t.n., prof. Aulina V. V. Kropyvnytskyi : Vydavets Lysenko V.F. (In Ukr.).

Davidich, Y. O., Faletska, H. I. (2019). Konspekt lektsii z dystsypliny «Modeliuvannia transportnykh system» (dlia mahistriv usikh form navchannia spetsialnosti 275 – Transportni tekhnolohii) [Synopsis of lectures on the discipline "Modeling of transport systems" (for masters of all forms of education, specialty 275 - Transport technologies)] Kharkiv : KhNUMH im. O. M. Beketova. (In Ukr.).

Doktryna Obiednana lohistyka. (2020). Vijskova kerivna doktrynalna publikatsija vijskovym orhanizatsijnym strukturam, shcho vyznachaie pohliady ta osnovni polozhennia shchodo lohistychnoho zabezpechennia ZSU [Doctrine of United logistics. Military guiding doctrinal publication for military organizational structures, which defines views and basic provisions regarding the logistical support of the Armed Forces] – Kyiv, HUL HSh ZSU. (In Ukr.).

Sokolovska, Z. M., Andriienko, V. M., Ivchenko, I. Yu.(2016). Matematychne ta kompiuterne modeliuvannia ekonomichnykh protsesiv [Mathematical and computer modeling of economic processes]: monohrafiia za zah. red. Z. M. Sokolovskoi. Odesa : Astroprynt. (In Ukr.).

Androschuk, O., Berezensky, R., Klymenko, V., Melenchuk, V., Melnyk, V., Kotov, D. (2023). Models of provision of transportation services by Logistics Forces. Collection of scientific works of the Military Institute of Taras Shevchenko Kyiv National University, (79), p.13–25. (In Ukr.). https://doi.org/10.17721/2519-481X/2023/79-02


Abstract views: 238
PDF Downloads: 59
Published
2024-03-10
How to Cite
Kotov, D., Klymenko, V., Androschuk, O., Melnyk, V., Goroshko, O., & Azyzov, B. (2024). Simulation modeling of logistics processes provision based on the transport task. Social Development and Security, 14(1), 218-228. https://doi.org/10.33445/sds.2024.14.1.18
Section
Security, Technology and Humanitarian Aid