The mechanism for ensuring cyber security of the law enforcement system

Keywords: cybercrimes, cyber security, state policy, law enforcement agencies

Abstract

Purpose: is analysis of the state of cybercrime and hacker attacks in Ukraine and the world as a whole; study of state policy mechanisms for ensuring cyber security of the law enforcement system in Ukraine and European countries on the basis of legal documents for the development and improvement of a comprehensive mechanism for ensuring cyber security of the law enforcement system of Ukraine.

Method: analysis method and synthesis, method of comparison.

Findings: a comprehensive mechanism for ensuring the cyber security of the law enforcement system was developed.

Theoretical implications: identification of the main active mechanisms of state policy to ensure cyber security in Ukraine and European countries, a selection of statistical data on the state of cybercrimes in Ukraine and hacker attacks in the world in recent years for comparison and assessment of their state.

Paper type: analytical, theoretical-methodical, descriptive.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Slipchenko, T. (2020). Kiberbezpeka yak skladova systemy zakhystu natsionalnoi bezpeky: yevropeiskyi dosvid. Aktualni problemy pravoznavstva [Cyber security as a component of the national security protection system: European experience. Actual problems of jurisprudence], (Vyp. 1 (21)), 128–133. Available from : http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38497/1/%D0%A1%D0%BB%D1%96%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf

Husieva, V. O. Teoretychni osnovy metodyky rozsliduvannia zlochyniv proty avtorytetu orhaniv derzhavnoi vlady u sferi pravookhoronnoi diialnosti [Theoretical foundations of the methodology of investigating crimes against the authority of state authorities in the field of law enforcement]: dys.… d-ra yuryd. nauk: 12.00. 09. MVS Ukrainy, Khark. nats. un-t vnutr. sprav. Kharkiv (2021).

Bilas A. I (2016). Pravookhoronna diialnist krain YeS: porivnialno-pravove doslidzhennia [Law enforcement activities of the EU countries: a comparative legal study]: avtoref. dys.…kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Lviv, 2016. 24 s.

Kuchuk A. M. (2007). Teoretyko-pravovi zasady pravookhoronnoi diialnosti v Ukraini [Theoretical and legal foundations of law enforcement activities in Ukraine]: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk (12.00.01). Kyiv, 22 s.

Lisovska Yu. P. Cyber security: risks and measures: training. manual. Kyiv: Kondor Publishing House, 2019. 272 p.

Pro Stratehiiu kiberbezpeky Ukrainy, Rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy (2021) (Ukraina). Available from : https://www.rnbo.gov.ua/files/2021/STRATEGIYA%20KYBERBEZPEKI/proekt%20strategii_kyberbezpeki_Ukr.pdf

Kaplia, A. V. (2021, 29 sichnia). Kiberbezpeka yak vazhlyvyi aspekt sohodennia. Konferentsii Derzhavnoho universytetu «Zhytomyrska politekhnika». Available from : https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/29-2.pdf

Cydorzhevs'kyj M. (2020). Kiberzlochyny u 2020 rotsi zavdaly zbytkiv na tryl'jon dolariv. Media company DW. Available from : https://www.dw.com/uk/kiberzlochyny-u-2020-rotsi-zavdaly-svitu-zbytkiv-na-trylion-dolariv-doslidzhennia/a-55857766 [in Ukrainian].

Vadovs'kyj V. (2021). Kiberzlochynnist' v Ukraini: najposhyrenishi zlochyny ta iak hromadianam podbaty pro vlasnu informatsijnu bezpeku. Equity. Available from : https://equity.law/press-center/publications/1169.html

Zvit Holovy Natsional'noi politsii Ukrainy pro rezul'taty roboty vidomstva u 2019 rotsi. Natsional'na politsiia Ukrainy. Available from :https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit_2019/zvit-npu-2019.pdf

Krutov M.(2022). Pustoschi chy preliudiia do vijny? Khakers'ki ataky na Ukrainu Radio Svoboda. Available from : https://www.radiosvoboda.org/a/khakerski-ataky-na-ukrayinu/31709601.html

Duma V., Tsymbaliuk V.(2006). Pravozastosuvannia ta formy joho zdijsnennia Pravova informatyka. 3(11),61-64.

Kil'kist' khakers'kykh atak za misiats' vijny zrosla utrychi, ale bil'shist' z nykh neuspishni, – Derzhspetszv'iazku. Espreso. Available from : https://espreso.tv/kilkist-khakerskikh-atak-za-misyats-viyni-zrosla-utrichi-ale-bilshist-z-nikh-neuspishni-derzhspetszvyazku

Krainy-zhertvy ta krainy-ahresory u khakerskykh viinakh. (b. d.). Slovo i Dilo. Available from : https://www.slovoidilo.ua/2021/10/22/infografika/svit/krayiny-zhertvy-ta-krayiny-ahresory-xakerskyx-vijnax

Konventsiia pro kiberzlochynnist. (b. d.). Ofitsiinyi vebportal parlamentu Ukrainy. Available from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575/conv#o39

Bukhariev, V. V. (2018). Administratyvno-pravovi zasady zabezpechennia kiberbezpeky Ukrainy [Master's thesis, Sumskyi derzhavnyi universytet]. eSSUIR – Electronic Sumy State University Institutional Repository. Available from : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/69047

Shakhoval, O. A., Lozova, I. L., & Hnatiuk, S. O. (2016). Recommendations for cybersecurity strategy of Ukraine development. Ukrainian Information Security Research Journal, 18(1). https://doi.org/10.18372/2410-7840.18.10113

Pro osnovni zasady zabezpechennia kiberbezpeky Ukrainy, Zakon Ukrainy № 2163-VIII (2022) (Ukraina). Available from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text

Kryminalnyi kodeks Ukrainy, Kodeks Ukrainy № 2341-III (2023) (Ukraina). Available from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text

Cyber Security Strategy for Germany. Federal Ministry of the Interior. (2011), Berlin. Available from : https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Publications/CyberSecurity/Cyber_Security_Strategy_for_Germany.pdf?__blob=publicationFile

Cyber Security Strategy of Estonia. Ministry of Economic Affairs and Communication.(2014). Available from : https://www.mkm.ee/sites/default/files/cyber_security_strategy_2014-2017_public_version.pdf

Cyberspace Protection Policy of the Republic of Poland. (2013). Ministry of Administration and Digitisation, Internal Security Agency. Warsaw. Available from : https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/national-cyber-securitystrategies-ncsss/copy_of_PO_NCSS.pdf

Strategy on Cyber Security of Montenegro to 2017. (2013) Podgorica. Available from : https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/national-cyber-securitystrategies-ncsss/CyberSecurityStrategyforMontenegro.pdf

Austrian Cyber Security Strategy. (2013). Vienna Available from : https://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=50999

National Cyber Security Strategy of Hungary.(2013) Prime Minister’s Office. Budapest. Available from : https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/national-cyber-securitystrategies-ncsss/HU_NCSS.pdf


Abstract views: 96
PDF Downloads: 97
Published
2023-08-31
How to Cite
Grycyshen, D., Malyshev, K., Nonik, V., & Molotai, V. (2023). The mechanism for ensuring cyber security of the law enforcement system. Social Development and Security, 13(4), 18-34. https://doi.org/10.33445/sds.2023.13.4.3
Section
National and Military Security