Ensuring the sustainability and security of spatial development of Ukraine in the context of global challenges

  • Дмитро Клиновий State institution "Institute of the Natural Resources Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine"
  • Петро Рогов Central Security Service of Military Service of the Armed Forces of Ukraine
  • Ігор Бистряков State institution "Institute of the Natural Resources Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine"
Keywords: spatial development, national security, spatial management, nomenclature of territorial units NUTS.

Abstract

In the article the strategic concept of ensuring the sustainability and security of spatial development of Ukraine in the context of global challenges by modernizing the national spatial development management system into European practice based on the United Nations Sustainable Development Needs CSR-2015 is substantiated. It was estimated that the introduction of the European nomenclature of territorial units NUTS  for the purposes of accounting and other functions of territorial management in Ukraine requires holding, along with decentralization of power, its re-centralization at the level of strategic spatial management - consolidation of regions with the union of regions to the European scale NUTS-1. It has been determined that the allocation of the interregional macro-regions as a regional managerial part without preservation, or with the preservation of the present areas as units of the administrative-territorial system, will contribute to the consolidation of the country's economic space, strengthening the interconnections between regions and in reciprocity with the center, etc., and ensuring consistency and the security of the development of the country and its territories as a holistic national economic complex in  conditions of global threats and challenges of the present day.

References

Hranberh A.H. (2003) Osnovy rehionalʹnoyi ekonomiky. [Fundamentals of Regional Economics]. 495 p.

Dzhaman M.O. (2014) Teoriya ekonomiky rehioniv. [Theory of Regional Economics: A Manual]. Kyiv: Center for Educational Literature, 384 p.

Zharova L.V. (2005) Ctalyy rozvytok: prostorovyy vymir sotsialʹno-ekonomichnykh vidnosyn. [Main development: spatial dimension of socio-economic relations] Scientific Bulletin of the National Forestry University of Ukraine. No. 15.6, 253-260.

Ekonomichnyy prostir i dynamika rozvytku produktyvnykh syl Ukrayini; teoretyko-metodolohichni osnovy doslidzhennya. [Economic space and dynamics of development of productive forces of Ukraine; Theoretical and Methodological Principles of Research]. Kyiv: RVPS of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine, 220 с.

Pepa T.V. (2006) Rehionalʹna dynamika i transformatsiya ekonomichnoho prostoru Ukrayiny. [Regional dynamics and transformation of the economic space of Ukraine]. Cherkasy: Brama-Ukraine, 440 p.

Oliferuk S.I. (2012) Ekonomichnyy prostir: sutnistʹ, oznaky ta struktura. [Economic space: essence, features and structure]. Formation of market relations in Ukraine. No. 6 (133), P. 74-79.

Kerashev A. A. (2005) Funktsyonalʹnoe soderzhanye y pryntsypy upravlenyya makrorehyonalʹnym khozyaystvennym kompleksom kak yntehratsyonnym obrazovanyem. [Functional content and principles of management of the macroregional economic complex as an integration education]. Rostov-on-Don: SKNTSVSH, 240 p.

Buyanova M. É. Khozyaystvennoe prostranstvo makrorehyonov – stroenye y funktsyonalʹnoe soderzhanye. [The economic space of macro-regions is the structure and functional content]. URL: http://www.rusnauka.com/SND/Economics/13_bujanova%20m.e..doc.htm.

Orhanyzatsyya Obʺedynennykh Natsyy. Preobrazovanye nasheho myra: Povestka dnya v oblasty ustoychyvoho razvytyya na peryod do 2030 hoda [Transformation of our world: Sustainable Development Agenda for the period up to 2030]. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/92/PDF/N1529192.pdf?OpenElement.

Orhanyzatsyya Obʺedynennykh Natsyy. Budushchee, kotoroho my khotym. Ytohovyy dokument Konferentsyy Ryo+20. (A/CON F.216/L.1). [The future we want]. URL: http: rio20.un.org/sites/rio20.un.org/fi les / a-conf.216-l-1_russian.pdf.pdf

Bystryakov I. K., Chernyuk L. H. (2006) Ekonomichnyy prostir: aspekty metodolohichnoho vyznachennya. [Economic Space: Aspects of Methodological Definition] Kyiv : RVPS Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine, 56 p.

Fashchevsʹkyy M. I., Chernyuk L. H. (2006) Sutnistʹ i struktura ekonomichnoho prostoru. [Essence and structure of the economic space]. Productive forces of Ukraine. №1. Pp. 20-31.

Byyakov O.A. (2004) Teoryya ékonomycheskoho prostranstva: metodolohycheskyy y rehyonalʹnyy aspekty. [The Economic Space Theory: Methodological and Regional Aspects]. Tomsk: Izv Tom. Un-ta, 152 p.

Ibatullin S. H. (2011) Vykorystannya fraktaliv u doslidzhenni struktury ekonomichnoho prostoru. [Using fractals in the study of the structure of economic space. Economist. 2011. No. 4. P. 46-48.

Ekonomichna otsinka pryrodnoho bahat·stva Ukrayiny. [Economic estimation of natural wealth of Ukraine: [monograph]. Kyiv: DU IEPP NAS of Ukraine, 2015. 396 c.

Vilenchuk O.M. (2003) Harmonizatsiya yedynoho ekoloho-ekonomichnoho prostoru Ukrayiny. [Harmonization of the Single Ecological and Economic Space of Ukraine]. Ukraine economy. №3. Pp. 80–87.

Bila S. O., Shevchenko O.V., Zhuk I.V. (2011) Konsolidatsiya ekonomichnoho prostoru rehioniv – osnova zmitsnennya ekonomichnoho suverenitetu Ukrayiny. [Consolidation of the economic space of the regions is the basis for strengthening the economic sovereignty of Ukraine]. Strategic priorities. №2. P. 98-109.

Prostorovyy rozvytok rehionu: sotsialʹno-ekonomichni mozhlyvosti, ryzyky i perspektyvy. [Spatial development of the region: socio-economic opportunities, risks and perspectives] : monograph Lviv, 2011. 256 p.

Kuchabsʹkyy O. H. (2009) Makrorehionalʹnyy rivenʹ u systemi terytorialʹnoho upravlinnya Ukrayiny. [Macro-regional level in the system of territorial administration of Ukraine. Theory and practice of public administration. 2009. 2. P. 107-115.

Semeko H.V. (2017) Terrytoryalʹnye reformy vo Frantsyy: ot detsentralyzatsyy k retsentralyzatsyy hosudarstvennoho upravlenyya. [Territorial Reforms in France: From Decentralization to the Re-centralization of Public Administration] Vol. 9, No. 3. P. 476-494.


Abstract views: 99
PDF Downloads: 77
Published
2018-09-09
How to Cite
[1]
Клиновий, Д., Рогов, П. and Бистряков, І. 2018. Ensuring the sustainability and security of spatial development of Ukraine in the context of global challenges. Journal of Scientific Papers «Social development and Security». 6, 4 (Sep. 2018), 39 -. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.1412101.
Section
Articles