Analysis of conceptual approaches to determining the content of control as a category and management function in the context of research into the problems of the functioning of state (state internal) financial control

Keywords: control, management, resources, army, war

Abstract

Purpose: is to analyze conceptual approaches to determining the content of control as a category and management function in the context of researching the problems of the functioning of state (state internal) financial control to develop an actual concept of control over the use (development) of resources in the Defense Forces of Ukraine during the legal regime of military state.

Method: decomposition, analysis, synthesis, comparison.

Findings: will be used while developing an actual concept of control over the use (development) of resources in the Defense Forces of Ukraine during the legal regime of martial law.

Theoretical implications: lies in the improvement of the conceptual apparatus in the subject area.

Paper type: theoretical.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Volkov A. YU., Volkov M. A. Finansovyy kontrol' kak kategoriya [Statistics and mathematical methods in economics.]. Statistika i matematicheskiye metody v ekonomike. 2014. №6(2). S. 394–398.

Kirilova O. YU. Evolyutsiya funktsii kontrolya v teorii i praktike upravleniya [Evolution of the control function in the theory and practice of management]. Vestnik Universiteta. 2013. № 10. S. 83–90.

Teoriya upravleniya [Control theory]: uchebnoye posobiye / O. V. Simagina, V.M. Matyunin, SIU – filial RANKhiGS – Novosibirsk: izd-vo SibAGS, 2014. – 135 s.

Godunov A.A. Sotsial'no-ekonomicheskiye problemy upravleniya sotsial'no-staticheskim proizvodstvom [Socio-economic problems of social-static production management.]. – M.: Ekonomika, 1975. – 234 s.

Derzhavne upravlinnya ta derzhavni ustanovy : [State administration and state institutions: Education] Navch. posib. dlya dystantsiynoho navchannya / V. P. Rubtsov, N. I. Perynsʹka; za red. d-ra sotsiol. nauk, prof. YU. P. Surmina. – Kyiv: Universytet «Ukrayina», 2008. – 440 s.

Limskaya deklaratsiya rukovodyashchikh printsipov kontrolyu [Lima Declaration of Guiding Principles of Control.]. Mezhdunarodnyye standarty dlya vysshikh organov finansovogo kontrolya (ISSAI). Mezhdunarodnaya organizatsiya vysshikh organov finansovogo kontrolya (INTOSAI). URL: www.issai.org.

Osovsʹka H.V. Osnovy menedzhmentu [Basics of management.]. Available from : https://buklib.net/books/21869/

Teoriya finansiv [Theory of finance:] : Pidruchnyk / Za red. prof. V. M. Fedosova, S. I. Yuriya. – Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury, 2010. – 576 s.

Butynetsʹ F.F., Butynetsʹ T.A. Hospodarsʹkyy kontrolʹ yak nauka i systema znanʹ [Economic control as a science and knowledge system.]. Mizhnarodnyy zbirnyk naukovykh pratsʹ. Vypusk 3(21). S. 14 –27.

Soliyev D. ZH. Kontseptsiya finansovogo kontrolya v usloviyakh modernizatsii ekonomiki i yego rol' [The concept of financial control in the conditions of modernization of the economy and its role]. Central Asian Journal of Theoretical And Applied Sciences. 2022. № 3(6). S. 54 – 62.

Finansovyy kontrolinh: metody ta informatsiyni tekhnolohiyi [Financial controlling: methods and information technologies] / S.V. Ivakhnenkov, O.V. Melykh. – Kyiv: Znannya, 2009. – 319 s.

Khan D. Pik: Planirovaniye i kontrol'. Yadro kontrolinga [Planning and control. The core of controlling] / D. Khan, G. Khungerberg. – Moscow: Finansy i statistika, 2005. – 815 s.

Meskon M. KH. Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of management]. – Moscow: Delo, 1992. – 702 s.

Ekonomichna teoriya [Economic theory] /Pid redaktsiyeyu Predborsʹkoho V.A. – Kyiv: Kondor, 2003. – 492 s.

Stratehichne upravlinnya [Strategic management]. pidruchnyk / Valeriy Tertychka. – Kyiv : “K.I.S.”, 2017. – 932 s.

Vedunh E. Otsinyuvannya derzhavnoyi polityky i prohram [Evaluation of state policy and programs] / per. z anhl. V. Shulʹha. Kyiv: Vseuvyto, 2003. 340 s.

Oboronnyy menedzhment [Defense management]: Oznayomlennya, S. 24.

Anikin A. V. Yunost' nauki: Zhizn' i idei mysliteley-ekonomistov do Marksa [Youth of science: Life and ideas of thinkers-economists before Marx] . – 4-ye izd. – Moscow: Politizdat, 1985. – 367 s.

Limsʹka deklaratsiya pryntsypiv kontrolyu [Lima declaration of control principles.]. Veb-sayt: Verkhovnoyi rady Ukrayiny. Available from : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/604_001

David Osborne & Ted Gaebler. Reinventing Government. Addison-Wesley Publ. Co., 1992, p. 427.

Robert de Koning. Gosudarstvennyy vnutrenniy finansovyy kontrol' [State internal financial control / Robert de Koning.] / Robert de Koning. – Sloveniya, 2007. – 336 s.

Andryeyev P. Stanovlennya ta rozvytok systemy derzhavnoho vnutrishnʹoho finansovoho kontrolyu [Formation and development of the system of state internal financial control]. Ekonomika. 2014. № 1(154). S. 6–9.

Loishyn, A., & Kustrich, K. (2022). Problems of functioning of state internal financial control in Ukraine. Social Development and Security, 12(4), 27-45. https://doi.org/10.33445/sds.2022.12.4.4

Volkov A. YU., Volkov M. A. O podkhodakh k istoricheskoy periodizatsii finansovogo kontrolyu [On approaches to the historical periodization of financial control]. Ekonomika, Statistika i Informatika. 2014. № 6(2). S. 268–272.

Polozhennya pro orhanizatsiyu systemy upravlinnya ryzykamy v bankakh Ukrayiny ta bankivsʹkykh hrupakh [Regulations on the organization of the risk management system in banks of Ukraine and banking groups]: postanova Pravlinnya Natsionalʹnoho banku Ukrayiny vid 11.06.2018 № 64. Available from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#Text.

Pro zatverdzhennya Metodychnykh rekomendatsiy z orhanizatsiyi vnutrishnʹoho kontrolyu rozporyadnykamy byudzhetnykh koshtiv u svoyikh zakladakh ta u pidvidomchykh byudzhetnykh ustanovakh [On the approval of Methodological recommendations on the organization of internal control by managers of budget funds in their institutions and sub-departmental budget institutions]: nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny 14.09.2012 № 995. Available from : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0995201-12#Text

Pro zatverdzhennya Osnovnykh zasad zdiysnennya vnutrishnʹoho kontrolyu rozporyadnykamy byudzhetnykh koshtiv ta vnesennya zmin do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 28 veresnya 2011 r. № 1001. URL [On approval of the Basic principles of internal control by managers of budget funds and amendments to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 28, 2011 No. 1001]: Available from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1062-2018-%D0%BF#Text

Pro zatverdzhennya Standartiv vnutrishnʹoho audytu [On approval of Internal Audit Standards]: nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 04.10.2011 № 1247. Available from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1219-11#Text

Osnovy hlobalʹnoho rozshyrennya obiznanosti [Basics of global awareness expansion]: Instytut vnutrishnikh audytoriv Ukrayiny. Available from : https://mof.gov.ua/storage/files/531247f275d6ba724dede38937b569ec.pdf.

Kontseptsiya rozvytku derzhavnoho vnutrishnʹoho finansovoho kontrolyu [Concept of the development of state internal financial control]: rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 24.05.2005 r. № 158-r. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 2005. № 22. S. 1224.

Istoriya razvitiya risk-menedzhmenta [History of Risk Management]. Available from : https://studfiles.net/preview/5176794/page:2/.

Tyvanov V.V. Fynansы russkoi armyy (XVIII vek – nachalo XX veka) [Finances of the Russian army (XVIII century - early XX century)]. – Moscow: Typohrafyia VFЭF, 1993. – 254 s.

Prosvetkin Ye.D. Finansovaya deyatel'nost' v soyedinenii Sovetskoy armii [Financial activity in the connection of the Soviet army]. – Moscow: VF pri MFI, 1958. – 152 s.

Tivanov V.V., Shelepugin N.P. Razvitiye finansov Vooruzhennykh Sil posle Velikoy Otechestvennoy voyny [The development of the finances of the Armed Forces after the Great Patriotic War]. – Moscow: VFEF pri FA, 1995. – 194 s.

Finansovaya sluzhba SSSR v period voyny [Financial service of the USSR during the war]. – Moscow: MOU, 1967. – 396.

Loishyn, A., & Kustrich, K. (2022). Development of financial control in the armed forces of the USSR in the first half of the 20th century. Social Development and Security, 12(6), 91-106. https://doi.org/10.33445/sds.2022.12.6.8

Prohrama diyalʹnosti Kabinetu Ministriv “Nazustrich lyudyam” [37. Program of activities of the Cabinet of Ministers "Towards the People"]: postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 04.02.2005 № 115. Available from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001120-05#Text.

Loishyn, A., & Ulianov, K. (2023). Improving the approach to the organization and implementation of control over the use (development) of resources in the Armed Forces of Ukraine during the period of the legal regime of martial law. Social Development and Security, 13(3), 98-115. https://doi.org/10.33445/sds.2023.13.3.7


Abstract views: 60
PDF Downloads: 73
Published
2023-08-31
How to Cite
Loishyn, A. (2023). Analysis of conceptual approaches to determining the content of control as a category and management function in the context of research into the problems of the functioning of state (state internal) financial control. Social Development and Security, 13(4), 240-257. https://doi.org/10.33445/sds.2023.13.4.17
Section
Social Sciences