Testing of the information control system with multi-sensory channels of information interaction based on the method of direct modeling with an external reference

Keywords: information system, non-Gaussian interference, system testing, adaptation, analytical modeling

Abstract

Purpose: the purpose of the article is to substantiate the analytical approach to modeling the process of testing a class of information-control systems with multi-sensory channels of information interaction under the influence of non-Gaussian disturbances.

Method: the main research method is the method of direct modeling based on the orthogonality theorem for the case of a compatible system with an external standard.

Findings: the paper presents the results of modeling the process of testing a class of information-control systems with multi-sensory channels of information interaction under the influence of non-Gaussian interference for the case of a compatible system with an external standard based on synthesized analytical expressions.

Theoretical implications: the main results of the research on the topic of the article are: synthesis of an analytical model of the process of testing a class of information-control systems with multi-sensory channels of information interaction under the influence of non-Gaussian disturbances.

Downloads

Download data is not yet available.

References

SAE: SAE J3016-201806 – Taxonomy and definitions for terms related to driving automation systems for on-road motor vehicles. Standard, SAE International, Pennsylvania (2018).

Skachkov, V.V., Chepkii, V.V., Yefymchykov, O.M. et al. (2023). Asymptotic Optimality of Adaptive Systems with Alternative Standards in Unclassified Learning Situations. Cybern Syst Anal 59, 624–632. https://doi.org/10.1007/s10559-023-00597-9

Kotov, D. (2022). A generalized model of an adaptive information-control system of a car with multi-sensor channels of information interaction. Applied Aspects of Information Technology. Vol. 5 No.1. Odesa: ONPU, 25–34. https://doi.org/10.15276/aait.05.2022.2

Vyznachennia ta doslidzhennia osnovnykh napriamkiv zabezpechennia efektyvnosti funktsionuvannia informatsiino-keruiuchykh kanaliv tylovoho nazemnoho robotyzovanoho kompleksu v umovakh destabilizuiuchykh vplyviv: zvit pro NDR (promizhnyi zvit) [Determination and research of the main areas of ensuring the effectiveness of the information and control channels of the rear ground robotic complex in the conditions of destabilizing influences] Shyfr “Barier” / Viiskova akademiia; ker. V.Skachkov; vykon.: V.Chepkii [ta in.]. Odesa, 2017. 134 s. (In Ukr.).

Chepkii, V.V., Skachkov, V.V., Yefymchykov, O.M. & Yelchaninov ,O.D. (2018). Kontseptualizatsiia predmetnoi oblasti modeli intehralnoi konfihuratsii “nazemnyi robototekhnichnyi kompleks – nadsystema – problemne seredovyshche ekspluatatsii” [Conceptualization of the subject area of the integral configuration model “ground robotic complex – supersystem – problematic operating environment”] Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoi akademii (m. Odesa) №2(10). – P. 5-17 (In Ukr.).

Klymenko, V.V., Sukhin, O.V., Kotov, D.O. & Serdiuk, O.V. (2019) Analiz dzherel ta prychyn vynyknennia destabilizuiuchykh faktoriv v informatsiino-kerovanii systemi bezpilotnoho avtomobilia. [Analysis of sources and causes of destabilizing factors in the information-controlled system of an unmanned vehicle] Systemy ozbroiennia i viiskova tekhnika: KhNUPS Kharkiv – №2 (58). p. 111-121. (In Ukr.). https://doi.org/10.30748/soivt.2019.58.14

Skachkov V.V. (2007) Razvytye teoryy y praktyky povishenyia kachestva adaptatsyy ynformatsyonnikh radyotekhnycheskykh system k vneshnym pomekham v uslovyiakh vnutrysystemnikh vozmushchenyi [Development of the theory and practice of improving the quality of adaptation of information radio engineering systems to external interference under conditions of intrasystem disturbances] Doctors'ka dysertatsiia [Doctoral dissertation]. Odesa: OlSV (In Rus.).

Klymenko V. V. (2004) Adaptyvnaia rehuliaryzyrovannaia restavratsyia dyskretnikh yzobrazhenyi v systemakh obrabotky ynformatsyy [Adaptive regularized restoration of discrete images in information processing systems] Kandydats'ka dysertatsiia [Candidate's dissertation].Odesa: ONPU (In Rus.).

Prett U. (1982). Tsyfrovaia obrabotka іzobrazhenyi [Digital Image Processing] M.: Mir, Kn.1. (In Rus.).

Prett U. (1982). Tsyfrovaia obrabotka іzobrazhenyi [Digital Image Processing] Moscow: Mir, Kn.2. (In Rus.).


Abstract views: 61
PDF Downloads: 28
Published
2023-08-31
How to Cite
Kotov, D., & Klymenko, V. (2023). Testing of the information control system with multi-sensory channels of information interaction based on the method of direct modeling with an external reference. Social Development and Security, 13(4), 48-62. https://doi.org/10.33445/sds.2023.13.4.5
Section
Engineering and Technology

Most read articles by the same author(s)