Main aspects of ensuring the defense sufficiency of the state taking into account the state of development of its national economy

Keywords: security, state, politics, sanctions, economy, war

Abstract

Purpose: disclosure of the main theoretical aspects of ensuring the defense sufficiency of the state, taking into account the state of development of its national economy and the forecast directions of the development of the state military and economic strategy of Ukraine.

Design/Method/Approach: the main methods of research are the methods of empirical analysis and synthesis, as well as the method of structural analysis, data formalization, and military-economic evaluation and comparison.

Findings: the main components of the defense significance of the military and economic strategy of Ukraine are defined and their content is disclosed, attention is focused on the peculiarities of their practical direction in the modern conditions of the development of Ukraine and ensuring the necessary level of defense sufficiency.

Theoretical implications: the article theoretically proves that the maximum result of the task of increasing the country's defense capability can be achieved under the condition of correct (logically verified) comprehensive use of all elements of the principle of defense sufficiency. The article reveals the logic of the interaction of these elements in modern international and domestic conditions in which Ukraine and the components of its security and defense sector are.

Paper type: descriptive and analytical.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Problemy i napryamy rozvytku Zbroynykh Syl Ukrayiny v suchasnykh umo-vakh. Available from : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/ZSU-73823.pdf.

Semenenko O. M., Boyko R. V., Vodchytsʹ O. H., Dobrovolʹsʹkyy YU. B., Berdochnyk D. V., Yaroshenok A. V. Osnovni metodolohichni aspekty voyenno-ekonomichnoho zabezpe-chennya oboronozdatnosti derzhavy: teoriya ta praktyka. Systemy obrobky informatsiyi: shcho-kvart. nauk.-tekh. zhurn. Kharkiv: KHNUPS, 2017. № 3 (51). S. 165–175.

Rudʹ I. Stratehiya staloho rozvytku «Ukrayina-2020»: tsili, napryamy, priorytety (Tsentr doslidzhenʹ sotsialʹnykh komunikatsiy). Available from : http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com.

Semenenko O. M. Metodolohichni osnovy voyenno-ekonomichnoho suprovodzhennya prohram rozvytku Zbroynykh Syl Ukrayiny: dys. … dokt. viysʹk. nauk: 20.01.05 / Semenenko Oleh Mykhaylovych. Kyiv: TSNDI ZS Ukrayiny, 2018. 640 s.

Vykulov S. F. Metodolohyya otsenky oboronnoho y voenno-ékonomycheskoho potentsyalov hosudarstva / Tsentralʹnyy ékonomyko-matematycheskyy ynstytut RA. Available from : https://cyberleninka.ru/article/n/metodologiya-otsenki-oboronnogo-i-voenno-ekonomicheskogo-potentsialov-gosudarstva/viewer.

Khrustalëv E. YU. Oboronnyy potentsyal Rossyy v kontekste sovremennoy mezhdu-narodnoy konkurentsyy y hlobalyzatsyy. Available from : https://cyberleninka.ru/article/n/oboronnyy-potentsial-rossii-v-kontekste-sovremennoy-mezhdunarodnoy-konkurentsii-i-globalizatsii.

Muntiyan V. I. Ekonomika ta oboronni vytraty: analiz zarubizhnykh doslidzhenʹ i ukrayinsʹkyy shlyakh rozvytku. Kyyiv: Nauk.-doslid. fin. in-t pry M-vi finansiv Ukrayiny, 1998. 463 p.

Chernyak O. I., Kharlamova O. I. Konverhentsiya vytrat na oboronnyy kompleks ta ekonomichnyy rozvytok krayiny // Visnyk KNUTSH. 2013. № 23. pp. 36–41.

Semenenko O. M., Boyko R. V., Vodchytsʹ O. H., Maslovsʹkyy S. S., Kremeshnyy O. I., Korniyenko A. P. Osnovni metodolohichni aspekty voyenno-ekonomichnoho obgruntuvannya perspektyvnykh napryamiv rozvytku Zbroynykh Syl Ukrayiny // Zb. nauk. pr. KHNUPS. Kharkiv. 2018. № 1 (55). pp. 37–45.

Zamana V. M. (2013). Oboronna dostatnistʹ Ukrayiny yak faktor strymuvannya vo-yennoyi ahresiyi proty Ukrayiny ISSN 2078-7480. Chestʹ i zakon № 4 (47). pp. 4-9.

Semenenko O. M., Kornyychuk C. P., Bokyy V. H., Kablukov O. A. Sovremennye osobennosty voenno-ékonomycheskoho obespechenyya y otsenky neobkhodymoho urovnya oboronosposobnosty Ukrayny // SDirect 24 – Safety, Society, Science. 2020. № 2 (12). pp. 51–76. Available from : https://www.sdirect24.org/kopia-nato-deep-no-13

Boyko R. V., Semenenko O. M., Dobrovolʹsʹkyy YU. B., Kremeshnyy O. I. Pohlyady na oboronni aspekty ekonomichnoyi stratehiyi v Ukrayini. Nauka i tekhnika Povitryanykh Syl Zbroynykh Syl Ukrayiny, 2011, № 1(5). ISSN 2223-456KH. S. 151-155.

Radvyk B. Voennoe planyrovanye y analyz system sokr. perevod s anhl. V. Bazarova, L. Kakunyna, K. Trofymova pod red. A. M. Parkhomenko. Moskva: Voenyzdat, 1972. 477 p.

Zhukov H. P., Vykulov S. F. Voenno-ékonomycheskyy analyz y yssledovanye operatsyy. Moskva: Voenyzdat, 1987. 440 s.

Leontʹev V. V. Mezhotraslevaya ékonomyka / V. V. Leontʹev. Moskva: OAO «Yzdatelʹstvo «Ékonomyka», 1997. 479 p.

Merriam Webster. Available from : www.merriam-webster.com.

Britannica. Available from : www.britannica.com.

Voennyy éntsyklopedycheskyy slovarʹ / pred. hl. red. komyssyy A. É. Serdyukov. Moscow: Voenyzdat, 2007. 832 p.


Abstract views: 324
PDF Downloads: 271
Published
2022-06-30
How to Cite
Semenenko, O., Taran, O., Trehubenko, S., Onofriichuk, P., Pekuliak, R., & Motrunych, I. (2022). Main aspects of ensuring the defense sufficiency of the state taking into account the state of development of its national economy. Social Development and Security, 12(3), 110-127. https://doi.org/10.33445/sds.2022.12.3.10
Section
Social Sciences

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>