Formalization of the task of choosing promising rolling stock for maintenance and repair of military vehicles

Keywords: maintenance, repair, equipment, car

Abstract

The intensive development of military automobile technology is raised by increased requirements for moving means of maintenance and repair of military automotive equipment during their appointment. It should be understood that the purchase of one nomenclature of military automobile technology entails the need to create repair kits in the Armed Forces for repair and restoration units (military units) of different levels of the hierarchy that will be used to maintain and repair these samples of military automobile technology. In addition, it should be borne in mind that existing military motor vehicles and repair of military automotive techniques are not fully adapted to perform work on new samples due to the lack of technological equipment. Consequently, there are no contradictions between the possibilities of repair units on arms, which are morally and physically obsolete movable means of maintenance and repair, and the needs of maintenance and repair of new samples of military automotive techniques adopted in recent years in recent years in which completed guarantee lifetime. Outdated equipment of existing moving means of maintenance and repair, lack of diagnostic tools, modern means of communication, tools and special devices that are intended for repair of new samples of military automotive techniques, reduce the production capabilities of repair units (military units), and sometimes Generally make it impossible to return to the operation of military automotive engineering, which requires maintenance or repair.

Therefore, in the article based on comparative analysis of the possibilities of moving means of maintenance and repair and needs for maintenance and repair of new samples of military automotive technology, the nature of combat and operational damage to military automotive technology in local wars and armed conflicts, operations of the united forces in the territory Ukraine conducted a comparison of qualitative and quantitative characteristics. The scientific task was formulated regarding the principles of constructing a rational structure of moving means of maintenance and repair of military automotive machinery and their elements at different levels of the hierarchy.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Havrylyuk I.YU., Matsʹko O.Y., Dachkovsʹkyy V.O. (2019). Kontseptualʹni osnovy upravlinnya potokamy v systemi lohistychnoho zabezpechennya Zbroynykh Syl Ukrayiny. “Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi u sferi bezpeky ta oborony”, NUOU. № 1(34) S. 37 – 44.

Vlasov, I. O. Vorobyov, O. M. Nakonechnyy, O. V. Sereda, YU. S. (2020). Obgruntuvannya kontseptualʹnykh ta naukovykh pidkhodiv shchodo rozvytku yedynoyi systemy lohistyky v Zbroynykh Sylakh Ukrayiny. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu Povitryanykh Syl imeni Ivana Kozheduba – Kharkiv. № 2(64). S. 12-18.

Kyvliuk, V., & Gannenko, Y. (2018). Improvement of the system of material resources of the armed forces of Ukraine. Journal of Scientific Papers «Social Development and Security», 4(2), 49–58. DOI: 10.5281/zenodo.1231404

Dachkovskyi, V. (2019). Methodology of justification of tactical and technical requirements for movable means of repairing arms and military equipment. Journal of Scientific Papers «Social Development and Security», 9(6), 86–101. DOI: 10.33445/sds.2019.9.6.7

Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 14 chervnya 2017 r. № 398-r, m. Kyiv. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/398-2017-r#Text.

Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 21 lypnya 2021 r. № 825-r m. Kyiv. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/825-2021-%D1%80#Text.

Shyshanov, M. O. Shevtsov, M.M. Chechenkova, O.L. (2017). Metodolohichni osnovy strukturnoho syntezu system vidnovlennya ozbroyennya ta viysʹkovoyi tekhniky uhrupovannya viysʹk. Ozbroyennya ta viysʹkova tekhnika. № 3(15), S. 66-70.

Dyubanov, O.O. (2017). Systemnyy pidkhid do vrehulyuvannya problemnykh protsesiv avtotekhnichnoho zabezpechennya Sukhoputnykh viysʹk Zbroynykh Syl Ukrayiny. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Tsentru voyenno-stratehichnykh doslidzhenʹ Natsionalʹnoho universytetu oborony Ukrayiny imeni Ivana Chernyakhovsʹkoho. № 3. S. 119-125. Available from: http://nbuv. gov.ua/UJRN/Znpcvsd_2017_3_23.

Shyshanov, M. O. Veretnov, A. O. Kondratyuk, I. V. Horbachevsʹkyy, S. A. (2020). Kontseptualʹni osnovy rozrobky prohram zabezpechennya remontoprydatnosti skladnykh tekhnichnykh system. “Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi u sferi bezpeky ta oborony”, NUOU. № 3(39)2020, S. 91 – 98. Available from: http://sit.nuou.org.ua/article/view/214992.

Shyshanov, M.O. Kondratyuk, I.V. Veretnov, A.O. (2021). Metodychni osnovy kompleksnoho obgruntuvannya vymoh do vidnovlyuvalʹnosti skladnykh tekhnichnykh system. “Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi u sferi bezpeky ta oborony”, NUOU. №1(40)2021, S. 85 – 94. Available from: http://sit.nuou.org.ua/.

Zhyvotovsʹkyy, R.M. Petruk, S.M. Nikiforo, M.M. (2016). Osoblyvosti vdoskonalennya i rozvytku systemy diahnostychnoho zabezpechennya na osnovi metodu intelektualʹnoyi pidtrymky. Ozbroyennya ta viysʹkova tekhnika. №4(12). S. 57-60.

Ovcharenko, YU. YE. (2021). Formulyuvannya matematychnoyi modeli bahatokryterialʹnoho vyboru viysʹkovoyi tekhniky ta rezulʹtativ otsinky tochnosti rozvʺyazannya zadachi bahatovektornoyi optymizatsiyi. Avtomobilʹnyy transport. Vyp. 29. S. 71-75.

Boev, A.S. Byvshykh, D.M. Yaryhyn, YU.N. (2016). Kompensatsyya faktorov neopredelennosty pry obosnovanyy zadach radyoélektronnoy borʹby v operatsyyakh (boevykh deystvyyakh): metodycheskyy aspekt. Problemy analyza ryska. Tom 13. №5. S. 36-42.

Chepkov, I.B. Lanetsʹkyy, B.M. Leontʹyev, O.B. Lukʺyanchuk, V.V. (2014). Metodychnyy pidkhid do obgruntuvannya ratsionalʹnoho spivvidnoshennya obsyahiv rozrobky, zakupivli ta remontu ozbroyennya y viysʹkovoyi tekhniky. Ozbroyennya ta viysʹkova tekhnika. – Kyiv, №3. S. 9-14.

Seredenko, M.M. Yefimov, H.V. (2014). Problemy zbalansovanosti ta perspektyvy rozvytku systemy ozbroyennya Sukhoputnykh Viysʹk Zbroynykh Syl Ukrayiny. Viysʹkovo-tekhnichnyy zbirnyk. №2(11). S. 46-51.

Dachkovsʹkoho V.O., Levchenko M.A. (2021) Napryamky rozvytku rukhomykh zasobiv remontu ozbroyennya ta viysʹkovoyi tekhniky. Scientific Collection «InterConf», (65): with the Proceedings of the 4 the International Scientific and Practical Conference «Global and Regional Aspects of Sustainable Development» (July 6-8, 2021). Copenhagen, Denmark: Berlitz Forlag,. p. 174-176.

Kondratyuk, I. (2021). Analysis of the development of mobile maintenance and repair of military vehicles. Journal of Scientific Papers «Social Development and Security», 11(1), 52-69. DOI: 10.33445/sds.2021.11.1.6

Dachkovsky , V., & Kondratiuk , I. (2020). Analysis of the fleet of military vehicles that will need to be restored by rolling stock maintenance and repair. Journal of Scientific Papers «Social Development and Security», 10(6), 216-228. DOI: 10.33445/sds.2020.10.6.20

Dachkovsʹkyy, V., & Oboznenko, YE. (2021). Metodyka vyznachennya vyrobnychykh mozhlyvostey z remontu ozbroyennya ta viysʹkovoyi tekhniky. Zbirnyk naukovykh pratsʹ LÓHOS. DOI: 10.36074/logos-11.06.2021.v1.21.

Salʹnikova, O. F. Formalizatsiya zadachi rozpodilu tekhnoparkiv mizh rehionamy y pidkhody do yiyi vyrishennya. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Viysʹkovoho instytutu Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. 2011. № 30. S. 182-187.

Shyshanov, M. O. Hulyayev, A.V. Shevtsov, M.M. (2017). Obgruntuvannya metodu modelyuvannya protsesu funktsionuvannya systemy vidnovlennya ozbroyennya ta viysʹkovoyi tekhniky uhrupovannya viysʹk. Ozbroyennya ta viysʹkova tekhnika. №1(13). S. 75-77.

Dachkovsʹkoho V.O., Levchenko M.A. (2021) Otsinyuvannya efektyvnosti zastosuvannya rukhomykh zasobiv remontu ozbroyennya ta viysʹkovoyi tekhniky Scientific Collection “InterConf”, (66): with the Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference “Challenges in Science of Nowadays” (July 16-18, 2021). Washington, USA: EnDeavours Publisher,. r. 510-513.

Tarasenko P.N., TSyhankov V.N. (2009) Perspektyvnye podvyzhnye sredstva vosstanovlenyya vooruzhenyya y voennoy tekhnyky. Novosty nauky y tekhnolohyy. № 2 (11) S. 26-32.

Shyshanov M.O., Hulyayev A.V., Zubaryev O.V., Shevtsov M.M. (2017) Metodolohiya obgruntuvannya taktyko-tekhnichnykh vymoh do tekhnichnykh zasobiv vidnovlennya. Ozbroyennya ta viysʹkova tekhnika. TSNDI OVT, m. Kyiv, 2(14), S. 80–83.

Startsev V. V., Rohozin I. V., Lytovchenko D. M. (2016) Perspektyvy stvorennya suchasnoyi rukhomoyi avtomobilʹnoyi remontnoyi maysterni vitchyznyanoho vyrobnytstva. Systemy ozbroyennya i viysʹkova tekhnika. KHNUPS im. I. Kozheduba, m. Kharkiv, № 2(46). S. 150-154.

Pat. 122446 Ukrayina, MPK (2009) ) F41 H 7/00. Bazova husenychna platforma modulʹnoho typu / Dachkovsʹkyy V.O., Ovcharenko I.V., Yaroshenko O.V., Sampir O.M., Kurovsʹka T.YU. – zayavnyk i volodar patentu Dachkovsʹkyy V.O. – № a201812481; zayav. 17.12.2018; opubl. 10.11.2020; Byul. № 21/2020.

Pat. 134972 Ukrayina, MPK (2009) ) F41 H 7/00. Bazova kolisna platforma modulʹnoho typu / Dachkovsʹkyy V.O. – zayavnyk i volodar patentu Dachkovsʹkyy V.O. – № u2019 00225; zayav. 09.01.2019; opubl. 10.06.2019; Byul. № 11/2019.

Dachkovsʹkoho V.O., Levchenko M.A. (2021). Metodychnyy pidkhid do vyznachennya mozhlyvostey remontno-vidnovlyuvanykh orhaniv z evakuatsiyi poshkodzhenykh zrazkiv ozbroyennya ta viysʹkovoyi tekhniky. Title of article or abstract. Scientific Collection “InterConf”, (64): with the Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference “Science, Education, Innovation: Topical Issues and Modern Aspects” (June 25-26, 2021) Tallinn, Estonia; p. 287-290.

Pavlovsʹkyy O.V., Sysoyev O. O. (2010). Znachennya dosvidu tekhnichnoho zabezpechennya viysʹk u Velykiy Vitchyznyaniy viyni dlya rozvytku suchasnoyi systemy tekhnichnoho zabezpechennya. Nauka i tekhnika PS ZS Ukrayiny: nauk.-tekhn. zhurn./ KHUPS. KH., № 1 (3). S. 202-205.

Sysoyev O.O. Problemy, tendentsiyi i perspektyvy rozvytku systemy tekhnichnoho zabezpechennya viysʹk (syl) u viynakh i zbroynykh konfliktakh kintsya KHKH i pochatku KHKHI stolittya. Kyiv: NAOU, 2004. – 105 s.

Dachkovsʹkyy V.O., Levchenko M.A. (2021) Matematychna modelʹ vykonannya zavdanʹ z tekhnichnoyi rozvidky. Mizhnarodnyy naukovyy zhurnal «Hraalʹ nauky» № 6 (Chervenʹ, 2021): za materialamy I Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Modern science: concepts, theories and methods of basic and applied research», shcho provodylasya 25 chervnya 2021 roku «International Centre Corporative Management» (Videnʹ, Avstriya). r. 87-90.

Dachkovsʹkoho V.O., Levchenko M.A. Analiz rozvytku zasobiv evakuatsiyi poshkodzhenykh zrazkiv ozbroyennya ta viysʹkovoyi tekhniky. Scientific Collection “InterConf”, (68): with the Proceedings of the 3-rd International Scientific and Practical Conference “Experimental and Theoretical Research in Modern Science” (July 26-28, 2021). Kishinev, Moldova: Giperion Editura, 2021. r.

Dachkovsʹkyy , V., & Tsurkan , M. (2021). Metodyka otsinyuvannya mozhlyvosti vykonannya zakhodiv z remontu ozbroyennya ta viysʹkovoyi tekhniky. Zbirnyk naukovykh pratsʹ LÓHOS. URL: DOI: 10.36074/logos-19.03.2021.v1.49.

Dachkovskyi, V., Sampir, O., & Horbachova, Y. (2020). Methodical approach to evaluation of economic efficiency of repairing the weapons and military equipment. VUZF Review, 5(1), 22-30. DOI: 10.38188/2534-9228.20.1.03

Dachkovskyi, V. (2019). Methodology of justification of tactical and technical requirements for movable means of repairing arms and military equipment. Journal of Scientific Papers «Social Development and Security», 9(6), 86-101. DOI: 10.33445/sds.2019.9.6.7

Kovtunenko, A.P. Shyshanov, M.A. Zubarev, A.V. Onistrat A.A. Osnovy voenno-tekhnycheskykh yssledovanyy. Teoryya y prylozhenyya (monohrafyya v 3 t. T.3. Syntekh system tekhnycheskoho obespechenyya ékspluatatsyy y remonta vooruzhenyya y voennoy tekhnyky. Kyiv, 2012, 424 s.

Kondratyuk, I.V. Sampir, I.A. Veretnov, A.O. Metodychni osnovy obgruntuvannya perspektyv rozvytku rukhomykh zasobiv vidnovlennya viysʹkovoyi avtomobilʹnoyi tekhniky Zbroynykh Syl Ukrayiny. Zbirnyk naukovykh pratsʹ “LÓHOS” z materialamy Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya “Naukova praktyka: suchasni ta klasychni metody doslidzhennya” 26 lyutoho 2021 roku, Boston, SSHA S. 140-142. URL: https: // ojs.ukrlogos. in. ua/index. php/logos/issue/view/26.02.2021/458.

Dachkovskyi, V. (2020). Methodology of explanation of tactical and technical requirements for means of evacuation of weapons and military equipment. Journal of Scientific Papers «Social Development and Security», 10(3), 104-113. DOI: 10.33445/sds.2020.10.3.9

Oshchepkov P.P., Khrapova M.YU. (2016). Modelʹ raschëta trudoëmkosty rabot po tekhnycheskomu obsluzhyvanyyu y remontu avtomobyley. Ynternet-zhurnal “Naukovedenye”. Tom 8, №3, S. 1-9.

Dachkovsʹkyy, V.O., Yaroshenko, O.V., Kuznetsov, I.B., Ovcharenko I.V.Osnovy orhanizatsiyi vidnovlennya ozbroyennya ta viysʹkovoyi tekhniky. Kyiv: NUOU im. Ivana Chernyakhovsʹkoho, 2019, 136 S.

Ovsyevych B.L. Modely formyrovanyya orhanyzatsyonnykh struktur. Lenynhrad: Nauka, 1979, 160 S.

Kotsyuruba, V. (2017). Formulation of the problem and substantiation of the set of principles of constructing an adaptive mine-clearance system under conditions of resource constraints. Journal of Scientific Papers «Social Development and Security», 2(2), 3-11. DOI: 10.5281/zenodo.1117323


Abstract views: 91
PDF Downloads: 84
Published
2021-12-27
How to Cite
Kondratiuk , I. (2021). Formalization of the task of choosing promising rolling stock for maintenance and repair of military vehicles. Journal of Scientific Papers ʽʽSocial Development and Security’’, 11(6), 140-157. https://doi.org/10.33445/sds.2021.11.6.11
Section
Articles