Analysis of factors influencing the system of resourcing of the security and defence sector of Ukraine

Keywords: resourcing, factors of influence, security and defense sector

Abstract

This article considers the problem of identifying the factors influencing the system of resource provision of the security and defense sector of Ukraine. The view that identification as the largest number of factors will further allow to clearly define the boundaries of the study, the subject of the study is substantiated. There is a tendency to increase attention to the development of a new concept of resource provision of the security and defense sector of Ukraine among scientists. The purpose of the article is to identify the factors of external and internal influence on the resource provision system of the security and defense sector of Ukraine for further analysis during the development of a modern concept of resource provision of the security and defense sector of Ukraine. The author concludes that the sphere of modern transformations in the field of security and defense requires a revision of the existing mechanisms of resource provision of defense needs. Particular attention in the article is paid to the analysis of existing scientific views on the subject system. The author proposes systematization of identified factors influencing the system of resource provision of the defense sector through the prism of the components of PEST-analysis, namely the direction of political, economic, socio-cultural and technological factors and taking into account the specifics of military affairs. Component – specific factors. In total, during the study, 82 factors of external and internal influence on the subject system of the study were identified. Based on the analysis, identification, and systematization of impact factors, the need for their further assessment and ranking has been established, which will further allow to investigate each factor with high priority. The results of this study can be useful for scientists and managers who study the issues of resource provision of the security and defense sector of Ukraine.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Pro rishennya Rady natsionalʹnoyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 14 veresnya 2020 roku “Pro Stratehiyu natsionalʹnoyi bezpeky Ukrayiny” [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of September 14, 2020 “On the National Security Strategy of Ukraine”]: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 14 veresnya 2020 roku № 392/2020. Available from: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037.

Pro rishennya Rady natsionalʹnoyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 25 bereznya 2021 roku “Pro Stratehiyu voyennoyi bezpeky Ukrayiny” [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of March 25, 2021 “On the Strategy of Military Security of Ukraine”]: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 25 bereznya 2021 № 121/2021. Available from: https://www.president.gov.ua/documents/1212021-37661.

Dyenezhkin M. M. Upravlinnya oboronnymy resursamy: metodychnyy pidkhid do vyznachennya potreby v resursakh na rozvytok zbroynykh syl u khodi oboronnoho planuvannya [Management of defense resources: a methodical approach to determining the need for resources for the development of the armed forces in the course of defense planning]. Nauka i tekhnika Povitryanykh Syl Zbroynykh Ukrayiny. 2018. № 1(30). S. 123-129.

Fatalʹchuk A. V., Zhupinsʹkyy P. O., Voznyy, A. F. Sposoby zabezpechennya materialʹno-tekhnichnymy resursamy potreb Zbroynykh Syl u myrnyy chas ta osoblyvyy period [Methods of providing material and technical resources for the needs of the Armed Forces in peacetime and special periods]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Tsentru voyenno-stratehichnykh doslidzhenʹ Natsionalʹnoho universytetu oborony Ukrayiny imeni Ivana Chernyakhovsʹkoho. 2015. № 3. S. 125-129.

Sysoyev V. V. Kontseptsiya modelyuvannya lohistychnoho upravlinnya postachannyam syl sektoru bezpeky i oborony derzhavy [The concept of modeling the logistics management of the supply of forces of the security and defense sector of the state]. Problemy ekonomiky. 2015. № 3. S. 342-351.

Nalyvayko A. D., Krykun P. M., Polyayev, A. I. Planuvannya resursiv pid chas oboronnoho ohlyadu [Resource planning during the defense review]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Tsentru voyenno-stratehichnykh doslidzhenʹ NUOU. 2018. № 2(63). S. 57-62.

Boyko, R. V., Butenko, M. P., Hudym, V. M. Formuvannya pidkhodiv do planuvannya spromozhnostey viysʹk (syl) z vrakhuvannyam yikh resursnoho zabezpechennya [Formation of approaches to planning the capabilities of troops (forces) taking into account their resource provision]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Tsentru voyenno-stratehichnykh doslidzhenʹ Natsionalʹnoho universytetu oborony Ukrayiny, 2017. № 3(50).

Surkov O. O. Metodyka otsinyuvannya ryzykiv pid chas analizu resursnykh mozhlyvostey derzhavy shchodo zadovolennya potreb Zbroynykh Syl Ukrayiny [Methods of risk assessment during the analysis of resource capabilities of the state to meet the needs of the Armed Forces of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Tsentru voyenno-stratehichnykh doslidzhenʹ NUOU. 2016. № 1(56). S. 69-74.

Zamana V. M. Oboronna dostatnistʹ Ukrayiny yak faktor strymuvannya voyennoyi ahresiyi proty Ukrayiny. Aktualʹni problemy voyennoyi nauky [Defense sufficiency of Ukraine as a factor of deterrence of military aggression against Ukraine]. Chestʹ i zakon. 2013. № 4 (47). S. 4 – 9.

Loishyn, A., Kivlyuk, V., & Tkach, I. (2021). Analysis of the development of the theory of military science of logistic support of troops (forces) during the german-soviet war. Journal of Scientific Papers «Social Development and Security», 11(4), 81-102. DOI: 10.33445/sds.2021.11.4.7

Loishyn, A., Levchenko, S., Tkach, I., & Vitalii, G. (2019). Assessment of efficiency indicators of internal control system functioning. Journal of Scientific Papers «Social Development and Security», 9(4), 120-130. DOI: 10.33445/sds.2019.9.4.9

Astafʺyev A. I. Pro viysʹkove mystetstvo [About martial arts]. SPB, 1856, s. 169.

Slovnyk ukrayinsʹkoyi movy [Dictionary of the Ukrainian language]: v 11 tomakh. — Tom 10, 1979. — Stor. 553.

Slovnyk-dovidnyk po tekhnichnomu rehulyuvanni [Dictionary-reference book on technical regulation]. – 2-e vyd. – Moscow: RYA “Standarty ta yakistʹ”, 2007. – 288 s.

Dyubanov O. O. Systemnyy pidkhid do vrehulyuvannya problemnykh protsesiv avtotekhnichnoho zabezpechennya Sukhoputnykh viysʹk Zbroynykh Syl Ukrayiny [System approach to the settlement of problematic processes of auto technical support of the Land Forces of the Armed Forces of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Tsentru voyenno-stratehichnykh doslidzhenʹ NUOU. 2017. № 3(61). S. 119-125.

Beskrovnyy L. H., Lyushkovsʹkyy M. V., Sot R. SH. Rusʹka viysʹkovo-teoretychna dumka 19-20 st. [Russian military-theoretical thought of 19-20 centuries] Moscow: 1960.

Krupnov S. I. Dialektyka ta voyenna nauka [Dialectics and military science]. Moscow: Voyenizdat, 1963.

Smyrnov I. A. Rozvytok sluzhby tylu ta orhanizatsiya zabezpechennya Armiyi ta Flotu rechovym maynom u Velykiy Vitchyznyaniy viyni [Development of the rear service and organization of providing the Army and Navy with property in the Great Patriotic War]. Materialy yuvileynoyi viysʹkovo-naukovoyi konferentsiyi Akademiyi, Tylu ta transportu, prysvyachenoyi trydtsyatyrichchyu peremohy Radyansʹkoho narodu u Velykiy Vitchyznyaniy viyni. Rolʹ tylu Radyansʹkykh Zbroynykh Syl u dosyahnenni peremohy u Velykiy Vitchyznyaniy viyni. Pid redaktsiyeyu V. D. Zhukovsʹkoho. Leninhrad : VATT, 1975, 119 s.

Filosofiya i voyennaya teoriya [Tekst] [Philosophy and military theory [Text]]/ S. A. Tyushkevich ; AN SSSR, In-t voyen. istorii MO oborony SSSR. Moscow: Nauka, 1975. 311 s.

Tyushkevych S. A. Neobkhidnistʹ ta vypadkovistʹ u viyni [Necessity and chance in war]. Moscow, 1962.21. K. Marx and F. Engels. Soch., Vol. 20, s. 171.

Metodolohichni problemy voyennoyi teoriyi ta praktyky [Methodological problems of military theory and practice]. Pid red. N.YA. Sushko, T. R. Kondratkovoyi. M. Voyenizdat, 1966, 328 s.

Shyfman M. S. Viyna ta ekonomika [War and economy]. Moscow, Voyenizdat, 1964. 208 s.

Dix A. Wirtschaftskrieg und Kriegswirtschaft. Berlin, 1920, S. 41.

Kurenkov G. A. Zashchita ekonomicheskoy tayny ot shpionazha v nachale kholodnoy voyny (1946 GOD) [Protection of economic secrets from espionage at the beginning of the Cold War (1946)]. Uchenyye zapiski Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. 2020. № 2 (27).

Androshchuk H. Ekonomichne shpyhunstvo: zrostannya masshtabiv i ahresyvnosti: Chastyna I [Economic espionage: growth of scale and aggression: Part I]. 2018. Available from: https://cutt.ly/GRyTAXr (data zvernennya 14.10.2021).

Zhakshilykov I. ZH. Ekonomicheskiy shpionazh – vid ne dobrosovestnoy konkurentsii [Economic espionage - a kind of unfair competition]. Mezhdunarodnyy zhurnal gumanitarnykh i yestestvennykh nauk. 2020. № 7(1).

Dyukov M. S. Sistemnyy podkhod k upravleniyu resursami predpriyatiy legkoy promyshlennosti [System approach to resource management of light industry enterprises] // Innovatsii i investitsii. 2011. №3. Available from: https://cyberleninka.ru/article/n/sistemnyy-podhod-k-upravleniyu-resursami-predpriyatiy-legkoy-promyshlennosti (data zvernennya 14.10.2021).

Svitova hibrydna viyna: ukrayinsʹkyy front [World hybrid war: Ukrainian front: monograph] : monohrafiya / za zah. Red. V. P. Horbulina. Kharkiv : Folio, 2017. 496 s.

Shyhalin H. I. Narodne hospodarstvo SRSR u period Velykoyi vitchyznyanoyi viyny [The national economy of the USSR during the Great Patriotic War]. Sotsek·hiz, 1960, s. 48.

Istoriya Velykoyi Vitchyznyanoyi viyny SRSR 1941-1945 [History of the Great Patriotic War of the USSR 1941-1945], t. 3, s. 487.

Doktryna “Obʺyednana lohistyka” [Doctrine "United Logistics"]: viysʹkova kerivna publikatsiya viysʹkovym orhanizatsiynym strukturam shchodo pohlyadiv ta osnovnykh polozhenʹ z upravlinnya oboronnymy resursamy VKP 4-00 (01).01, zatverdzhena Holovnokomanduvachem Zbroynykh Syl Ukrayiny vid 19 veresnya 2020 roku.

Nahornichevsʹkyy O. Kontseptualʹni zasady derzhavnoho upravlinnya u sferi materialʹno-tekhnichnoho zabezpechennya zbroynykh syl krayiny v konteksti natsionalʹnoyi bezpeky [Conceptual principles of public administration in the field of logistics of the country's armed forces in the context of national security]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ “Efektyvnistʹ derzhavnoho upravlinnya”. 2015. № 42. S. 223-229.

Kryshtanovych M. Systema materialʹnoho zabezpechennya personalu OVS yak vazhlyvyy faktor vyrishennya zavdanʹ natsionalʹnoyi bezpeky Ukrayiny [The system of material support of police personnel as an important factor in solving the problems of national security of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ. Efektyvnistʹ derzhavnoho upravlinnya. 2014. № 39. S.152-158.

Oboronna reforma: systemnyy pidkhid do oboronnoho menedzhmentu: monohrafiya [Defense reform: a systematic approach to defense management: a monograph]/ A. Pavlikovsʹkyy, V. Frolov, F. Sahanyuk ta in.; za zah. red. d. viysʹk. n. A. Syrotenka. Kyiv: NUOU, 2020. 274 s.

Pro zapobihannya koruptsiyi [On the prevention of corruption]: Zakon Ukrayiny vid 14.10.2014 № 1700-VII. Vidomosti Verkhovnoyi Rady. 2014. № 49, S. 2056.

Deyaki pytannya zapobihannya koruptsiyi v ministerstvakh [Some issues of prevention of corruption in the ministries]: Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 5.10.2016 r. № 803-r. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 803-2016-%D1%80#Text (data zvernennya 14.10.2021).

Pro zatverdzhennya Antykoruptsiynoyi prohramy Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrayiny na 2020-2022 roky [About the statement of the Anti-corruption program of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for 2020-2022]: nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrayiny vid 31.01.2020 № 84 Available from: https://zakon.rada.gov.ua/ rada/show/v0084320-20#Text (data zvernennya 14.10.2021).

Proyekt Antykoruptsiynoyi prohramy Ministerstva oborony Ukrayiny na 2022-2024 roku [Draft Anti-Corruption Program of the Ministry of Defense of Ukraine for 2022-2024]. Available from: https://www.mil.gov.ua/diyalnist/zapobigannya-proyavam-korupczii/ (data zvernennya 14.10.2021).

Pro utvorennya systemy roboty z pytanʹ zapobihannya koruptsiyi v Ministerstvi oborony Ukrayiny ta Zbroynykh Sylakh Ukrayiny [On the establishment of a system of work on the prevention of corruption in the Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine]: nakaz Ministerstva Oborony Ukrayiny vid 24.11.2015 r. № 646. Available from: https://www.mil.gov.ua/diyalnist/zapobigannya-proyavam-korupczii/ (data zvernennya 14.10.2021).

Robochyy plan otsinky koruptsiynykh ryzykiv u diyalʹnosti Ministerstva oborony Ukrayiny [Work plan for assessing corruption risks in the activities of the Ministry of Defense of Ukraine]: zatverdzhenyy pershym zastupnykom ministra oborony Ukrayiny vid 03.12.2020. Available from: https://www.mil.gov.ua/content/coruption/work_plan_ocinky.pdf (data zvernennya 14.10.2021).

Indeks spryynyattya koruptsiyi-2020 [Corruption Perceptions Index 2020]. Transperensi Interneshnl Ukrayina : veb-sayt. Available from: http://cpi.ti-ukraine.org/#/ (data zvernennya 12.03.2021).

Novi ziznannya ekonomichnoho vbyvtsi [New confessions of an economic killer]/ per. z anhl. H. Lytvynenko. Kharkiv: Vyd-vo «Ranok» : «Fabula», 2019. – 368 s.

Voyenna ekonomika [Military economics: a textbook]: pidruchnyk / za red. V. I. Mirnenka, I. M. Tkacha, V. L. Rykhtyuka. – Kyiv: NUOU, 2011. 332 s.

Voyenna nauka ta suspilʹstvo [Military science and society]: zbirka, Moscow: Vydavnytstvo «Narodnyy Pushkinsʹkyy fond». 2009. 416 s.

Tvir henerala vid infanteriyi, barona Zhomini [The work of the general from the infantry, Baron Jomini]. Typohrafiya shlyakhiv spoluchennya. 1840 rik. S.-Peterburh.

Boyko R. V., Semenenko O. M., Vodchytsʹ, O. H., Dobrovolʹsʹkyy YU. B., Abramov A. P. Analiz stanu zabezpechennya Zbroynykh Syl Ukrayiny finansovymy resursamy ta poryadok kompleksnoho planuvannya yikh rozvytku [Analysis of the state of providing the Armed Forces of Ukraine with financial resources and the order of complex planning of their development]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Tsentru voyenno-stratehichnykh doslidzhenʹ NUOU. 2019. № 1(65). 51-58.

Semenenko O. M., Vasyukhno S. I., Bokiy V. H., Butenko M. P. Metodychnyy pidkhid do prohnozuvannya dynamiky rozvytku Zbroynykh Syl Ukrayiny z urakhuvannyam dostatnosti ta efektyvnosti osvoyennya vydilenykh finansovykh resursiv [Methodical approach to forecasting the dynamics of development of the Armed Forces of Ukraine taking into account the adequacy and efficiency of the development of allocated financial resources]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Tsentru voyenno-stratehichnykh doslidzhenʹ NUOU. 2019. № 3(67). 59-65.

Obgruntuvannya mekhanizmiv upravlinnya resursamy: operatyvne zavdannya [Substantiation of resource management mechanisms: operational task]. Navchalʹno-naukovyy tsentr oboronnoho menedzhmentu Natsionalʹnoho universytetu oborony Ukrayiny. 2021.

Obʺyednana operatyvna kontseptsiya syl oborony 2030 [Joint Operational Concept of the Defense Forces 2030]. Zatverdzhena nachalʹnykom Heneralʹnoho shtabu Zbroynykh Syl Ukrayiny 18.03.2021.

Zamana V.M. Oboronna dostatnistʹ Ukrayiny yak faktor strymuvannya voyennoyi ahresiyi proty Ukrayiny. Aktualʹni problemy voyennoyi nauky [Ukraine's defense adequacy as a factor in deterring military aggression against Ukraine]. Chestʹ i zakon. 2013. № 4 (47). S. 4-9.

Visualization of the problems and categories of the sphere of resourcing of the security and defence sector of Ukraine using the content analysis method. Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania).

Leyva, M., Hechavarria, J., Batista, N., Alarcon, J. A., & Gomez, O.). A framework for PEST analysis based on fuzzy decision maps. Revista Espacios. 2018. № 39(16).

Shtal T. Methods of analysis of the external environment of business activities / T. Shtal, M. Buriak, G. Ukubassova, Y. Amirbekuly, Z. Toiboldinova, T. Tlegen // Revista Espacios. – 2018. Vol. 39 (12). P. 22.

Chernova YE. PEST-analiz: shcho tse take i yak yoho provesty u prykladakh. Upravlinnya pidpryyemstvom [PEST-analysis: what it is and how to conduct it in examples]. Available from: https://upr.ru/article/pest-analiz-chto-eto-takoe-i-kak-ego-provesti-na-primerah/ (data zvernennya 14.10.2021).


Abstract views: 173
PDF Downloads: 163
Published
2021-12-23
How to Cite
Loishyn , A. (2021). Analysis of factors influencing the system of resourcing of the security and defence sector of Ukraine. Social Development and Security, 11(6), 74-97. https://doi.org/10.33445/sds.2021.11.6.6
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)