Current issues of ensuring the planning of operational and service activities of the State Border Guard Service of Ukraine

Keywords: capabilities, planning, guiding documents, State Border Guard Service of Ukraine

Abstract

In the article the authors analyzed and provided recommendations on the processes of planning operational and service activities of the State Border Guard Service of Ukraine. Conceptual and strategic documents of the state define changes in the use of border guards in modern conditions. Existing forms of operational and service activities acquire a new meaning. The State Border Guard Service of Ukraine, as a law enforcement body of special purpose, is entrusted with new tasks to protect the state border. In this regard, the management system of the State Border Guard Service of Ukraine is undergoing significant changes. The range of tasks of the reserves of the State Border Guard Service of Ukraine is expanding. Effective, mobile, equipped with modern weapons, military and special equipment border special forces are being created, which will ensure timely response to military threats to Ukraine's border security, rationally using the available potential (capabilities). There is an urgent need for compatibility of the planning system with the system adopted in the Armed Forces of Ukraine and NATO on the basis of capabilities. The introduction of operational-service planning activities in the activities of the State Border Guard Service of Ukraine will significantly improve the quality of planning, increase the ability of the State Border Guard Service of Ukraine to perform tasks in the field of state border security. The implementation of these measures, together with other components of the security and defense sector, will ensure Ukraine's active participation in the implementation of the EU Common Security and Defense Policy and cooperation with NATO to ensure compliance with the requirements for full membership in the North Atlantic Alliance.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Pro natsionalʹnu bezpeku Ukrayiny : Zakon Ukrayiny vid 21.06.2018 № 2469-VIII. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2018, № 31, st. 1. [in Ukrainian]

Rusnak I.S. ta in. (2017). Oboronne planuvannya na osnovi spromozhnostey: osoblyvosti ta perspektyvy vprovadzhennya. Nauka i oborona. 2017. № 2. S. 3–10. DOI :10.33099/2618-1614-2017-0-2-3-10. [in Ukrainian]

Horbulin V. P. Rozvytok oboronnoho planuvannya yak skladovoyi natsionalʹnoyi systemy planuvannya u sferi bezpeky i oborony za umov nablyzhennya do protsedur ta standartiv NATO : analitychna zapyska. Kyiv : NISD, 2017. 17 s. [in Ukrainian]

Bunyak O. V., Bondarʹ R. H., Romanyuk I. M. Problemy rozvytku spromozhnostey syl oborony. Problemy formuvannya efektyvnoyi polityky, systemy planuvannya i upravlinnya resursamy v sektori oborony z vykorystannyam suchasnykh yevroatlantychnykh pidkhodiv : materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., m. Kyiv, 24 ber. 2017 r. Kyiv : NUOU, 2017. S.16-19. [in Ukrainian]

Romanchenko I. S., Bohdanovych YU. V., Dyenyezhkin M. M., Krykun P. M. (2017). Stan i perspektyvy rozvytku systemy oboronnoho planuvannya v Zbroynykh Sylakh Ukrayiny. Nauka i oborona. 2017. № 1. S. 25–30. [in Ukrainian]

Konstytutsiya Ukrayiny : Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 1996, № 30, st. 141 Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (data zvernennya: 12.07.2021). [in Ukrainian]

Pro rishennya Rady natsionalʹnoyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 4 bereznya 2016 roku “Pro Kontseptsiyu rozvytku sektoru bezpeky i oborony Ukrayiny” : Ukaz Prezydenta Ukrayiny 14.03.2016 r. № 92/2016. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/92/2016#Text (data zvernennya: 10.09.2021). [in Ukrainian]

Pro Richnu Natsionalʹnu prohramu pid ehidoyu Komisiyi Ukrayina – NATO na 2020 rik : Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 26.05.20 r. № 203/2020. Available from: https://www.president.gov.ua/documents/2032020-33861 (data zvernennya: 08.09.2021). [in Ukrainian]

Pro rishennya Rady natsionalʹnoyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 14 veresnya 2020 roku “Pro Stratehiyu natsionalʹnoyi bezpeky Ukrayiny” : Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 14.09.2020 r. № 392/2020. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text (data zvernennya: 08.09.2021). [in Ukrainian]

Pro skhvalennya Stratehiyi intehrovanoho upravlinnya kordonamy na period do 2025 roku : Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 24.07.2019 r. № 687-r. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/687-2019-%D1%80#Text (data zvernennya: 25.10.2021). [in Ukrainian]

Osnovni napryamy diyalʹnosti ta podalʹshoho rozvytku Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny u 2021 rotsi. Available from: https://dpsu.gov.ua/ua/-osnovni-napryami-diyalnosti-ta-podalshogo-rozvitku-derzhavnoi-prikordonnoi-sluzhbi-ukraini/ (data zvernennya: 27.09.2021). [in Ukrainian]

Metodychni rekomendatsiyi z planuvannya v Derzhavniy prykordonniy sluzhbi Ukrayiny : Nakaz Administratsiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny vid 11.11.20 r. № 115 [in Ukrainian]

Poryadok roboty orhaniv upravlinnya Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny z pidhotovky do operatyvno-sluzhbovoyi diyalʹnosti v nastupnomu kalendarnomu rotsi abo inshomu periodi : Nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrayiny vid 26.04.2018 r. № 350 Zareyestrovano v Ministerstvi yustytsiyi za № 618/32070 vid 23.05.2018 r. [in Ukrainian]


Abstract views: 151
PDF Downloads: 146
Published
2021-12-21
How to Cite
Bratko, A., Datskov , A., & Bereziuk , V. (2021). Current issues of ensuring the planning of operational and service activities of the State Border Guard Service of Ukraine. Social Development and Security, 11(6), 64-73. https://doi.org/10.33445/sds.2021.11.6.5
Section
Articles