Ways to create, maintain and increase the military-economic potential of the state

  • Mykola Tkach The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi https://orcid.org/0000-0002-8832-1268
  • Anatoliy Loyshyn The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi https://orcid.org/0000-0003-2769-9336
  • Igor Kulinich The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi
  • Anatoliy Polishchuk The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi
Keywords: economic potential, military potential, military-economic potential, military-economic needs, economic power, military power.

Abstract

The article is of interest to specialists, both in the economic and defense spheres, who are engaged in research on issues related to meeting the military-economic needs of states, both in peacetime and in wartime. The purpose of the article is to determine the place of military-economic needs in the general structure of the needs of the state and the country as a whole. The defined scientific task was solved by determining the nature, structure and dynamics of changes in the military and economic needs of the state. In the process of achieving the goal of the research, the following methods of scientific knowledge were used: analysis, synthesis, induction, deduction, system approach, historical analogy. The analysis of sources shows that the issues of assessing the military-economic potential and meeting the military-economic needs of countries in the world are receiving more and more attention. According to the authors, this is due to increased defense spending and as a consequence of the total world military power. The article presents the structure of military-economic needs, their dynamics over time, their impact on the development of the country's military economy. The dependence of military-economic needs on the military-economic potential of the state is shown and the main measures of the state level are formed, which directly affect the level of military-economic potential of the state.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Mykola Tkach , The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi

Head of the Department Defence Management, PhD

Anatoliy Loyshyn , The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi

PhD student

Igor Kulinich, The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi

Senior Research Fellow, Center for Simulation Technologies

Anatoliy Polishchuk, The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi

lecturer at the Department of Defenсe Management

References

Lyuta L.P. Instytualizatsiya sotsialʹnykh potreb yak peredumova vynyknennya sotsialʹnoyi roboty. Available from: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v7/i35/16.pdf.

Baskakov V.V., Hordyenko D.V., Moshkyn A.S. Voenno-ékonomycheskaya sostavlyayushchaya bezopasnosty strany: monohrafyya. Moskva: Mynysterstvo oborony R.F., 2008. 211 s.

Aktualʹni pytannya rozvytku Zbroynykh Syl Ukrayiny. Available from: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/2862/zhups_2011_2_7.pdf. (data zvernennya 10.06.2020 roku).

Tsyvilʹnyy kodeks Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 04.07.2013 r. №435-IV. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2003. № 40-44. St. 356.

Hilʹkova O.N. Voenno-ékonomycheskyy potentsyal sovremennoho hosudarstva: sushchnostʹ, struktura y osobennosty. Global economics. Publishing House "ANALITIKA RODIS". Available from: http://publishing-vak.ru/ (data zvernennya: 15.06.2020 roku).

Buravlev A. I. K voprosu otsenky voenno-ékonomycheskoho potentsyala hosudarstva. Vooruzhenye y ékonomyka. 2017. № 3 (40). S 78-97.

Defense Innovation Initiative. Available from: http://archive.defense.gov/pubs/OSD013411-14.pdf. (data zvernennya 19.04.2020)

Senat Frantsyy odobryl «Zakon o voennykh prohrammakh». TSAMTO. Available from: http://www.armstrade.org/includes/periodics/news/2018/0601/114047042/detail.shtml

Behma V. M., Sverhunov O. O. Kontseptualʹni zasady stratehiy investytsiyno-innovatsiynoho rozvytku oboronno-promyslovykh kompleksiv derzhav: dosvid dlya Ukrayiny : analit. dop. : Kyiv : NISD, 2019. 64 s.

Yes China Is Now a Major Modern Military Power. Available from: https://nationalinterest.org/blog/buzz/yes-china-now-major-modern-military-power-95036

Russia sketches out spending plans for 2020–22. Available from: https://www.janes.com/article/91653/russia-sketches-out-spending-plans-for-2020-22 (data zvernennya 27.02.2020).

Fedorov Y.U. Hosudarstvennaya prohramma vooruzhenyy – 2020. Vlastʹ y promyshlennostʹ. Available from: http://www.pircenter.org/media/content/files/12/13880454280.pdf

Rossyyskye plany voennoy modernyzatsyy na 2018-2027 hody. Available from: https://www.ponarseurasia.org/node/9577

Wang Songfen, ed. Comparative studies of the comprehensive national power of the world's major nations. Changsha: Hunan chubanshe. 1996. № 169. St. 300.

Mykhalʹov S.N. Voennaya stratehyya: Podhotovka y vedenye voyn Novoho y Noveysheho vremeny. Moskva. 2003 s. 935

Pro skhvalennya Osnovnykh napryamiv rozvytku ozbroyennya ta viysʹkovoyi tekhniky na dovhostrokovyy period. Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 24.06.2017 r. №398-r.

Fedorova YU. V. Perspektyvy innovatsiynoho rozvytku Ukrayiny: tekhnolohichni uklady. Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. 2016. №1. S. 123-126.


Abstract views: 367
PDF Downloads: 348
Published
2020-06-30
How to Cite
Tkach , M., Loyshyn , A., Kulinich, I., & Polishchuk, A. (2020). Ways to create, maintain and increase the military-economic potential of the state. Social Development and Security, 10(3), 114-122. https://doi.org/10.33445/sds.2020.10.3.10
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)