Analysis of key competences in vocational education

  • Vasyl Stryukov Oles Honchar Dnipro National University
  • Olena Hromtseva Oles Honchar Dnipro National University
Keywords: management, vocational education, competence approach, integrated development, competence management, economic and organizational management mechanisms.

Abstract

Modern vocational education is considered as a mechanism for managing the development of a competitive personality, its individual capabilities, socio-cultural, socio-moral and professional qualities and abilities that the future specialist needs to advance to be professional. The purpose of the article is to review the key competencies which pursued in vocational educational institution students. The study used a set of methods: study and analysis of literary sources on the problem of research, analysis, generalization and systematization of theoretical data. The article summarizes the content of such concepts as «competence», «competency», «competence approach», «professional competence» and «professionalism». The peculiarities of forming and comparing the components of professional competence of future specialists of different specialties (teachers, managers) are analyzed. In the process of theoretical data of groups of skills, knowledge and individual competences systematization there are four types of professional competence – special, social, personal and individual, while the components of professional competence have a similar structure, but differ significantly. This is due to the fact that certain activities include different components. The way of formation of professional competence in students from choice of specialty and educational institution to professional skill is analyzed. The results of the study helped to clarify the essence of professional competence, which is an integrated concept that combines the most important professional competencies. The choice of a profession and the formation of professional abilities are only truly successful when they are connected with the social and moral choice of a young person, which is reflected in the text of the article. A deep reform of the national education system is underway in Ukraine and there is a constant modernization of technological production processes. Against this background, it is advisable to focus further research on the continuous updating and improvement of the components of professional competence. Formation of the list of professional competences is a prerequisite for the training of specialists at the present stage. Prospects for further scientific research of the authors are to find and update the economic and organizational mechanisms of competence management in vocational education.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Vasyl Stryukov , Oles Honchar Dnipro National University

postgraduate student of the Management and Tourism Business Department.

Olena Hromtseva , Oles Honchar Dnipro National University

Postgraduate student of the Management and Tourism Business Department.

References

Babanskiy, YU. K. (1982). Optimizatsiya uchebno-vospitatelnogo protsessa 205 (metodicheskiye osnovy). Moskva: Prosveshcheniye. [in Russian]

Bazarov, T. YU. Planirovaniye karyery. Available from: http://www.aup.ru/books/m152/8_5.htm [in Russian]

Bilyanin, H. I. (2013). Profili profesiynoyi kompetentnosti upravlinskoho personalu zakladiv osvity. Narodna osvita, 2. Available from: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=523 [in Ukrainian]

Vasylchenko, L. V., Hryshyna, I. V. (20006). Profesiyna kompetentnist kerivnyka shkoly. Kharkiv: Osnova. [in Ukrainian]

Vvedenskyy, V. N. (2003). Modelyuvannya profesiynoyi kompetentnosti pedahoha. Pedahohika, 10, 51-55. [in Ukrainian]

Verbytska, L. F. (2014). Klyuchovi skladovi psykholohichnoyi ta profesiynoyi kompetentnosti maybutnoho ekonomista-pedahoha. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrayiny, 4, 174-179. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2014_4_32 [in Ukrainian]

Vishnyakova, S. M. (1999). Professionalnoye obrazovaniye: slovar: klyuchevyye ponyatiya, terminy, aktualnaya leksika. Moskva: NMTS SPO. [in Russian]

Horkunenko, P. V. (2010). Formuvannya profesiynoyi kompetentnosti vykladacha pedahohichnoho vyshchoho navchalnoho zakladu I–II rivniv akredytatsiyi v konteksti zahalnoyevropeyskoyi intehratsiyi. Nova pedahohichna dumka, 1. Available from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npd/2010_1/Gorkunen.pdf. [in Ukrainian]

Humanizatsiya vyshchoyi osvity yak zasib zabezpechennya yiyi yakosti v Ukrayini: metodychni rekomendatsiyi / Vorobyova, O., Hrytsenko, M., Luhovyy, V. [ta in.]. Za red. V. Luhovoho, ZH. Talanovoyi. Kyyiv: IVO NAPN Ukrayiny, 2016. [in Ukrainian]

Danylenko, L. I. (2007). Menedzhment innovatsiy v osviti. Kyiv: Shkilnyy svit. [in Ukrainian]

Zhyhir, V. (2011). Osoblyvosti profesiynoyi kompetentnosti menedzheriv osvity. Molod i rynok, 5, 64-69. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2011_5_16 [in Ukrainian]

Zabezpechennya yakosti vyshchoyi osvity: yevropeyski krashchi praktyky dlya Ukrayiny [Avtor. kol.: H. Voskoboynykova, M. Holovyanko, S. Hryshko ta in.]; Uporyadnyk: Taras Dobko. Available from: http://education-ua.org/ua/analytics/305-zabezpechennya-yakosti-vishchoji-osviti-evropejski-krashchi-praktikidlya-ukrajini [in Ukrainian]

Karelina, O. V. (2016). Sutnist profesiynoyi kompetentnosti fakhivtsiv biznesu i upravlinnya // Tezy dopovidey VII Mizhnarodnoyi naukovo-metodychnoyi konferentsiyi Forumu molodykh ekonomistiv-kibernetykiv «Modelyuvannya ekonomiky: problemy, tendentsiyi, dosvid», 21-22 zhovtnya 2016 roku, 195-197. Available from: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18447 [in Ukrainian]

Kompleks normatyvnykh dokumentiv dlya rozroblennya skladovykh systemy haluzevykh standartiv vyshchoyi osvity / YA. YA. Bolyubash, K. M. Lemkivskyy, V. L. Hulo [ta in.]; za zah. red. V. Shynkaruka. Kyyiv: PTZO, 2008. [in Ukrainian]

Kucheruk, O. YA. Svidomyy vybir profesiyi yak faktor uspishnoyi profesiynoyi karyery. Available from: http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2011/7_2011/16.pdf [in Ukrainian]

Lynova, I. O. (2010). Kompetentnisnyy pidkhid v osnovi profesiynoyi pidhotovky suchasnykh kerivnykiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv do innovatsiynoyi diyalnosti. Teoriya ta metodyka upravlinnya osvitoyu, 4. Available from: http://tme.umo.edu.ua/docs/4/10lineia.pdf [in Ukrainian]

Luhovyy, V. I. (2016). Komunalni koledzhi SSHA: dosvid dlya Ukrayiny. Pedahohika i psykholohiya. Visn. NAPN Ukrayiny, 2, 37-48. [in Ukrainian]

Luhovyy, V. I., Slyusarenko, O. M., Talanova, ZH. V. (2015). Reytynhy i standarty: rivni vidliku ta vektory pidtrymannya yakosti. Vyshcha osvita Ukrayiny: Teoretychnyy ta naukovo-metodychnyy chasopys. 3, Dod. 2. Temat. vyp. «Yevropeyska intehratsiya vyshchoyi osvity Ukrayiny u konteksti Bolonskoho protsesu», 35-40. [in Ukrainian]

Markova, A. K. (1990). Psikhologicheskiy analiz professionalnoy kompetentnosti uchitelya. Sovetskaya pedagogika, 8, 82-88. [in Russian]

Markova, A. K. (1996). Psikhologiya professionalizma. Moskva: Mezhdunarodnyy gumanitarnyy fond Znaniye. [in Russian]

Meskon, M., Albert, M., Khedouri, F. (1997). Osnovy menedzhmenta. Moskva: ANKH. [in Russian]

Mishchenko, I. B. Dydaktychni umovy formuvannya psykholoho-pedahohichnoyi kompetentnosti maybutnikh vykladachiv ekonomiky v protsesi profesiynoyi pidhotovky : dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.04. Kyyiv, 2004. [in Ukrainian]

Nikireyev, YE. M. (2004). Spryamovanist osobystosti ta metody yiyi doslidzhennya. Voronezh: NPO «MODEK». [in Ukrainian]

Oliynyk, V. V., Danylenko, L. I. (2003). Profesiyne zrostannya pedahohichnykh pratsivnykiv: orhanizatsiyno-pedahohichnyy aspekt. Metodyst, 3, 2-5. [in Ukrainian]

Orhanizatsiya pedahohichnoyi ta naukovo-asystentskoyi praktyky (osvitno-kvalifikatsiynyy riven «mahistr») / Ukl.: M. I. Solovey, YE. S. Spitsyn, N. F. Borysko [ta in.]. Kyiv: Lenvit, 2007. [in Ukrainian]

Peleshko, L. V. (2016). Formuvannya profesiynoyi kompetentnosti z menedzhmentu. Naukovi zapysky [Nizhynskoho derzhavnoho universytetu im. Mykoly Hoholya]. Psykholoho-pedahohichni nauky, 3, 97-102. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2016_3_21 [in Ukrainian]

Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrayiny vid 1 lyp. 2014 r. № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [in Ukrainian]

Pro zahalnu serednyu osvitu: Zakon Ukrayiny vid 13 trav. 1999 r. № 651-XIV. Available from: https://zakon.help/law/651-XIV/ [in Ukrainian]

Pro zatverdzhennya Natsionalnoyi ramky kvalifikatsiy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 23 lyst. 2011 r. № 1341. Available from: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF [in Ukrainian]

Pro natsionalnu stratehiyu rozvytku osvity v Ukrayini na period do 2021 roku: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 25 cher. 2013 r. № 344/2013. Available from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 [in Ukrainian]

Pro osvitu: Zakon Ukrayiny vid 5 ver. 2017 r. № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian]

Pro profesiynu (profesiyno-tekhnichnu) osvitu: Zakon Ukrayiny vid 1 sich. 2019 r. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian]

Pukhliy V., Tkachenko V. Vybir profesiyi i problema zaynyatosti molodi. Available from: http://www.personal.in.ua/article.phpida=599 [in Ukrainian]

Raven, Dzh. (2002). Kompetentnost v sovremennom obshchestve. Moskva: Kogi-to-Tsentr. [in Russian]

Slyusarenko, O. M. (2015). Rozvytok nayvyshchoho universytetskoho potentsialu v umovakh hlobalizatsiyi. Kyiv: Priorytety. [in Ukrainian]

Sorochan, T. M. Rozvytok profesionalizmu upravlinskoyi diyalnosti kerivnykiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv u systemi pislyadyplomnoyi pedahohichnoyi osvity: dys. ... d-ra ped. nauk: 13.00.04 / Luhanskyy natsionalnyy pedahohichnyy un-t im. Tarasa Shevchenka. Luhansk, 2005. [in Ukrainian]

Standarty i rekomendatsiyi shchodo zabezpechennya yakosti v Yevropeyskomu prostori vyshchoyi osvity (ESG) (2015). Kyiv: TOV «TSS». [in Ukrainian]

Chaplak, M., Kotova, S. (2010). Suchasni tendentsiyi formuvannya profesiynoyi kompetentnosti maybutnikh pedahohiv. Sovremennye voprosy myrovoy nauky. Available from: http://www.rusnauka.com/4_SWMN_2010/Pedagogica/58932.doc.htm [in Ukrainian]


Abstract views: 573
PDF Downloads: 1079
Published
2019-10-31
How to Cite
Stryukov , V., & Hromtseva , O. (2019). Analysis of key competences in vocational education. Social Development and Security, 9(5), 94–109. https://doi.org/10.33445/sds.2019.9.5.6
Section
Articles