The feasibility study of condition-based maintenance of aerial vehicle with diffusive-monotonous distribution of their failures

  • Volodymyr Mirnenko The National Defense University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi
  • Serhii Pustovoy The National Defense University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi
  • Piotr Yablonsky The National Defense University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi
  • Yurii Tselishche The National Defense University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi
Keywords: maintenance, operating efficiency, Diffusive-Monotonous Distribution, routine maintenance.

Abstract

The article represents the estimation procedure of condition-based maintenance of aerial vehicle feasibility study taking into account alpha and beta errors. The dependence charts of operating efficiency from the maintenance frequency, reliability of control and maintenance time are shown.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Yablonsʹkyy P.M. Ekonomiko-matematychna modelʹ tekhnichnoho obsluhovuvannya obraziv zbroyi ta viysʹkovoyi tekhniky za stanom dlya dyfuziyno-nemonotonnoho rozpodilu vidkaziv / P.M.Yablonsʹkyy, S.A. Pustovoy, P.V. Openʹko // Ekonomika i pidpryyemnytstvo. №8 (37). – Moscow: Redaktsiya zhurnalu Ekonomika i pidpryyemnytstvo. 2013 rr. Р.436–443.

Hertsbakh Y.B. Modeli profilaktyky. – Moscow: Sovet·skoe radyo, 1969. – 216 р.

Nadiynistʹ tekhniky. Metody rozrakhunku pokaznykiv nadiynosti: DSTU 2862-94. – Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 1994. – 90 р. – (Natsionalʹnyy standart Ukrayiny).


Abstract views: 368
PDF Downloads: 151
Published
2017-10-31
How to Cite
Mirnenko , V., Pustovoy, S., Yablonsky , P., & Tselishche, Y. (2017). The feasibility study of condition-based maintenance of aerial vehicle with diffusive-monotonous distribution of their failures. Journal of Scientific Papers ʽʽSocial Development and Security’’, 1(1), 58 -. https://doi.org/10.5281/zenodo.1056827
Section
Articles